Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων


Έχοντας υπόψη:

1)Την υπ’αρ.11247/28-12-2012 Απόφαση «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ3465/Β’/28-12-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αρ.2890/15-03-2013 Απόφαση «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (ΦΕΚ 3465/Β’/28-12-2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 630/Β’/20-03-2013),

2)Τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 36, του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α’/02-03-2011),

3)Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέ-σπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ145/Α’/11-07-2014),

4)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, άρθρα 216, 217, 218, 219, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014),

5)Τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 4558/2018, «Κύρωση συμβάσεων ….και λοιπές διατά-ξεις» (ΦΕΚ 140/Α΄/01-08-2018),

6)Τις διατάξεις του ΠΔ 64/2018 «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ 124/Α΄/11-07-2018)

  Α/Α ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ πληθυσμός ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΦΑΡΜ.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜ.
1 ΑΜΦΙΠΟΛΗ Αμφίπολη 185 0 1
2   Ηλιοκώμη 342 0 1
3   Συμβολή 275 0 1
4   Αγγίστα 295 0 1
5   Δόμιρος 154 0 1
6   Μικρό Σούλι 385 0 1
1 ΒΙΣΑΛΤΙΑ Ζερβοχώρι 87 0 1
2   Λευκότοπος 311 0 1
3   Πατρίκι 291 0 1
4   Χουμνικό 303 0 1
5   Λυγαριά 284 0 1
6   Άγιος Δημήτριος 292 0 1
7   Αηδονοχώρι 287 0 1
8   Καστανοχώρι 122 0 1
9   Τράγιλος 477 0 1
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ Μεσοκώμη 108 0 1
2   Μέταλλα 180 0 1
1 ΗΡΑΚΛΕΙΑ Καλόκαστρο 372 0 1
2   Τριάδα 267 0 1
1 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ Αγιοχώρι 276 0 1
2   Μανδήλι 105 0 1
3   Σκοπιά 108 0 1
4   Σταθμός Αγγίστας 177 0 1
5   Άγιος Χριστόφορος 192 0 1
6   Αγριανή 295 0 1
7   Αναστασιά 258 0 1
8   Δήμητρα 374 0 1
9   Μεσορράχη 407 0 1
10   Μύρκινος 199 0 1
11   Μυρρίνη 236 0 1
12   Νέα Πέτρα 277 0 1
13   Σφελινός 304 0 1
1 ΣΕΡΡΕΣ Ελαιώνας 420 0 1
2   Μονοκκλησιά 311 0 1
3   Χριστός 386 0 1
4   Αδελφικό 254 0 1
5   Βαμβακούσσα 243 0 1
6   Κουβούκλιο 222 0 1
7   Κωνσταντινάτο 332 0 1
8   Άνω Βροντού 199 0 1
1 ΣΙΝΤΙΚΗ Ανατολή 369 0 1
2   Μακρινίτσα 280 0 1
3   Πλατανάκια 444 0 1
4   Γόνιμο 455 0 1
5   Μανδράκι 379 0 1
6   Καπνόφυτο 181 0 1
7   Άγκιστρο 373 0 1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ : 47


 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά, στο e-mail της Υπηρεσίας [email protected], από 01-02-2021 έως 15-02-2021.
 Ο/Η αιτών/ούσα φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως, να υπο-βάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.
 Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά τις 15:00μ.μ., θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδι-ους υπάλληλους της υπηρεσίας μας, Καραγιαννίδη Γεώργιο (τηλ. 23213 50329) και Παπαδόπουλο Αθανάσιο (τηλ.23213 50339).