21/07/2024
37.6 C
Serres

Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το Αρδευτικό δίκτυο του Ψυχικού – Άδικο και μεροληπτικό το «κόψιμο» του έργου

Array

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα την «Μεροληπτική, μεθοδευμένη και ουσιαστικά ατεκμηρίωτη η απόρριψη της προσφυγής για την πράξη «Αρδευτικό δίκτυο Ψυχικού» στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών»

vasilis kokkalis

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη

Στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014- 2022, εκδόθηκε η με αριθ. 4/03-01-2024 πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΣΔ84653ΠΓ-0X0) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν.

dei gaia e vima (1)
BMW x2 ix2 web banner mathe perissotera 1

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρόσκλησης «Ο κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας…. Τα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα δράση αφορούν σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία και συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ.

Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση), με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης.

Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία».


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλλε την πρόταση έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΥΧΙΚΟΥ» του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών, προϋπολογισμού ύψους 10.238.050,44 €.

Ο στόχος της αφορά την άρδευση 6.800 στρεμμάτων με κλειστού τύπου βάνες, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθεί το εισόδημα των αγροτών, ταυτόχρονα με την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και του μηδενισμού των απωλειών νερού.

Η πρόταση, αν και συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία (73,80 μόρια) και αποτελεί μάλιστα τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία του συνόλου των προτάσεων που κατατέθηκαν, στον προσωρινό πίνακα των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης (αριθ. 1457/15-04-2024), χαρακτηρίστηκε ως μη παραδεκτή λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Κατά του αποτελέσματος του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης της πράξης: «Αρδευτικό δίκτυο Ψυχικού» ακολούθησε προσφυγή με αριθ. Πρωτ.: 295485/24-04-2024, η οποία, δυστυχώς, με απόφαση του το ΥΠΑΑΤ (21 -05-2024) απέρριψε ισχυριζόμενο ότι «διαπιστώνεται ότι η προτεινόμενη πράξη δε δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στην πρόσκληση, δηλαδή ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, έως την 30η Νοεμβρίου 2025 και επομένως κρίνεται ότι δεν είναι εφικτές και οι ενδεικτικές ημερομηνίες Υπογραφής Σύμβασης (01-11-2024) και Περαίωσης (30-12-2025) που αναφέρονται στην Ενότητα Β «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της αριθ. 95441/91/07-02-2024 αίτησης στήρι- ξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».


Μάλιστα, εντάσσονται στο Πρόγραμμα τρεις (3) προτάσεις στήριξης, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 91.290.381,23 €, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αδιάθετα 32.709.618,77 € από το ποσό των 124.000.000 € της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης για την ένταξη πράξεων.

Επειδή η αιτιολογία απόρριψης είναι αβάσιμη και δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, καθώς τόσο το κόστος όσο και το μέγεθος της δαπάνης της πρότασης «Αρδευτικό δίκτυο Ψυχικού» δύναται να ολοκληρωθεί εντός του προβλε- πόμενου χρονικού διαστήματος.

Επειδή με την απόφαση αυτή αδικείται κατάφορα η πρόταση «Αρδευτικό δίκτυο Ψυχικού», η οποία αποτελεί την δεύτερη σε σειρά βαθμολογίας στο σύνολο των υποβληθέντων προτάσεων στήριξης.

Επειδή εντάχθηκε πρόταση στήριξης πολύ χαμηλότερης βαθμολογίας σχεδόν οκταπλάσιου προϋπολογισμού, για την οποία σύμφωνα με την πρόσκληση προβλέπεται «Για τις πράξεις, των οποίων το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει τα 40 εκ. € πλέον Φ.Π.Α. και δε δύναται να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου επιλεξιμό- τητας του ΠΑΑ 2014-2022, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στις αντίστοιχες παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027».

Επειδή έχει ήδη εγκριθεί παρόμοια πρόταση προϋπολογισμού ύψους 6.387.381,23 € και χαμηλότερης βαθμολογίας 73,30.

Επειδή δημιουργούνται εύλογες απορίες και έντονος προβληματισμός τόσο για την πρόκριση και έγκριση έργου πολλαπλάσιου προϋπολογισμού και χαμηλότερης βαθμολογίας για το οποίο απαιτείται και μεγαλύτερη χρονική περίοδο ολοκλήρωσης του όσο και για την πρόκριση έργου παρόμοιου προϋπολογισμού και μικρότερης βαθμολογίας σε σχέση με την πρόταση έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ψυχικού».

Επειδή ο προϋπολογισμός των 124.000.000 € του προγράμματος δεν καλύφθηκε και παραμένουν αδιάθετα 32.709.618,77 €, πολλαπλάσια του προϋπολογισμού της πράξης: «Αρδευτικό δίκτυο Ψυχικού» και μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση της.

Επειδή υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και υπόνοιες για λήψη μεροληπτικής πολιτικής απόφασης και όχι ορθής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης της με αριθ. Πρωτ. 4/03-01-2024 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022 (Π.Α.Α. 2014 – 2022).

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Με ποιο τρόπο προτίθεται να αποκαταστήσει την αδικία έναντι της μεροληπτικής εξέτασης και του ατεκμηρίωτου χαρακτηρισμού ως «μη παραδεκτή» της ιδιαίτερα υψηλής βαθμολογίας αίτησης στήριξης της πράξης: «Αρδευτικό δίκτυο Ψυχικού» της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014 – 2022, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Άρχισαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ μέσω σύνδεσης με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 293/12.07.2024 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι από την περασμένη...

ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ έφεραν την αντιπαράθεση μεταξύ Πάνου – Μητλιάγκα

Την αρχή έκαναν κάποιοι ηλικιωμένοι, μέλη του Α΄ ΚΑΠΗ Σερρών, που πήγαν τις προάλλες να δουν την Δήμαρχο κ. Μητλιάγκα και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο...

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξανά πρόεδρος η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Φαίνεται πως η όποιες παρασκηνιακές διεργασίες επικράτησαν, όπως και οι συμφωνίες μεταξύ των κρατών, με αποτέλεσμα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ακόμα πενταετία,...

Συγχωνεύση Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα – Κλείνουν υποκαταστήματα στις Σέρρες;

Στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) απεστάλη το απόγευμα της Πέμπτης η συμφωνία των μετόχων για τη συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας και την...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου στο ΔΙΠΑΕ «Μπαμπάδες με ρούμι»

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου, στις 21:30 το βράδυ στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών θα δούμε τους «Μπαμπάδες με ρούμι». Την θρυλική κωμωδία των Θανάση...

Συγχωνεύση Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα – Κλείνουν υποκαταστήματα στις Σέρρες;

Στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) απεστάλη το απόγευμα της Πέμπτης η συμφωνία των μετόχων για τη συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας και την...

Μαρίνα, φώς του αυγερινού …με τον χρωστήρα Διονυσίου !

Γράφει ο Μάρκος Μπόλαρης «Τα θεμέλιά μου στα βουνά Και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους Και πάνω τους η μνήμη καίει Άκαυτη βάτος Μνήμη του λαού...

Συνέχισε να διαβάζεις