07/12/2023
10.8 C
Serres

Δημόσια Διαμαρτυρία μόνιμων εκπαιδευτικών: Για τη μη δυνατότητα στο δικαίωμα αίτησης και μετάθεσης

Διοριστήκαμε το περασμένο έτος 2021, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πραγμάτωση του διορισμού μας, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί, πρέπει να υπάγεται και λογίζεται κατά τον νόμο βάσιμα στους Νόμους και τα Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους που αφορούν και τους υπόλοιπους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοσίου, ισάξια και ισόνομα κατά τις πάγιες διατάξεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό αποδεικνύεται εύλογα και αποτελεί πραγματικότητα από το γεγονός ότι εμείς οι περσινοί διορισμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, έχουμε τα ίδια διδακτικά – εργασιακά καθήκοντα και υποχρεώσεις (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) που έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Δημοσίου. Έχουμε τα ίδια εργασιακά δικαιώματα στις άδειες, όπως ορίζουν τα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα, τις ίδιες πειθαρχικές ποινές και επιπτώσεις και την ίδια μεταχείριση στα μισθολογικά κλιμάκια (ν. 4354/2015 και ν. 4823/2021). Όπως αντιλαμβάνεστε, το όλο πλαίσιο της εργασιακής και μισθολογικής μεταχείρισή μας, έννομα τεκμηριώνει αδιαμφισβήτητα σε ποια κατηγορία υπαλλήλων υπαγόμαστε και δεν είναι άλλη από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο για κάποιο λόγο ανεξήγητο, που δημιουργεί στρεβλώσεις, ανισότητες και καταστρατηγεί δικαιώματα των περσινών διορισμένβν μόνιμων εκπαιδευτικών, δεν μας δόθηκε και ούτε την δεδομένη στιγμή μας δίνεται η δυνατότητα υπηρεσιακών μεταβολών για αίτηση απόσπασης και μετάθεσης εκτός τόπου διορισμού στο ένα έτος υπηρέτησης της οργανικής, εξαιτίας του άρθρου 62 ν. 4589/2019 και της τροποποίησής του με το άρθρο 42 ν. 6722/2020, που μας δεσμεύει στην υποχρεωτική υπηρέτηση 2 ετών της οργανικής θέσης στον τόπο διορισμού. Κάλλιστα με αυτό τον τρόπο ο εν λόγο Νόμος, επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία εργαζομένων που ονομάζονται «νεοδιόριστοι», σε διάκριση με τους υφιστάμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς παλαιοτέρων ετών, πραγματοποιώντας παράνομα και αντισυνταγματικά μία ανόμοια, άνιση και άδικη μεταχείριση στην εκπλήρωση και πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μας μεταβολών στο εργασιακό δικαίωμα της απόσπασης και μετάθεσης. 

Το επίμαχο άρθρο 62 ν. 4589/2019 και της τροποποίησής του με το άρθρο 42 ν. 6722/2020, παραβιάζει το άρθρο 4 του Συντάγματος, καθώς όπως αναφέραμε παραπάνω μας αντιμετωπίζει άνισα ενώπιον του νόμου σε σχέση με τους υφιστάμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς, μη δίνοντάς μας δικαίωμα μετάθεσης και απόσπασης στο ένα έτος υπηρέτησης της οργανικής, όπως εφαρμόζεται σε αυτούς με το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 50/96 (παρ. 1 και 2), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 (παρ. 1 και 2) του Π.Δ. 100/97 για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης:

«1. (…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.».

Βάση του άρθρου 4 του Συντάγματος:


«Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»

«Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»

Η μη δυνατότητα στην αίτηση απόσπασης και μετάθεσης, με υπηρέτηση της οργανικής μας θέσης στο 1 έτος, σε εμάς ως διορισμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς την δεδομένη στιγμή ήδη συνιστά διάκριση και άνιση μεταχείριση, στερώντας μας εργασιακά και συνταγματικά δημοκρατικά δικαιώματα αλλά και ανθρώπινα δικαιώματα εν γένει δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν μας δώσατε το δικαίωμα αίτησης απόσπασης και μετάθεσης, ενώ την ίδια ώρα δώσατε την δυνατότητα σε άλλους μόνιμους εκπαιδευτικούς να το πράξουν βάση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας με αριθ. πρωτ. 144390/Ε2 11-11-2021 ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0 και θέμα Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022.

Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι από την άνιση αυτή μεταχείρισή μας σχετικά με τα δύο έτη υποχρεωτικής υπηρέτησης της οργανικής ενώ οι υπόλοιποι μόνιμοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν ένα έτος, δεν προκύπτει δημόσιο συμφέρον, ούτε ειδικός σκοπός που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα αυτή, ώστε να τίθεται χωρίς αμφιβολία το ζήτημα αντισυνταγματικότητας του επίμαχου άρθρο 62 ν. 4589/2019 και της τροποποίησής του με το άρθρο 42 ν. 6722/2020,

Αποτελεί θεμελιώδη αρχή της έννομης τάξης, ότι νόμος αντισυνταγματικός δεν έχει νομική ισχύ και δεν πρέπει να εφαρμόζεται από τα διοικητικά όργανα.


Η ζημιά που μας έχει προκληθεί την δεδομένη στιγμή σε επίπεδο προσωπικό, εργασιακό και συνταγματικό – δημοκρατικό, εξαιτίας της άνισης και άδικης μεταχείρισής μας στην δυνατότητα αίτησης μετάθεσης και απόσπασης δεν μας δίνει άλλη επιλογή από την νομική προστασία μας έναντι των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προς διαφύλαξη και αποκατάσταση των νόμιμων δικαιωμάτων.

Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά εις βάρος μας, αλλά και η διάκριση, άνιση μεταχείριση, εφ’ όσον πραγματοποιήσετε τους φετινούς διορισμούς 8.586 μόνιμων εκπαιδευτικών, χωρίς να μας δοθεί η δυνατότητα αίτησης απόσπασης και μετάθεσης καθώς με αυτό τον τρόπο, οι οργανικές θέσεις ενδιαφέροντός μας κατά μεγάλη πιθανότητα θα πληρωθούν από τους φετινούς νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι πολύ δύσκολο σε εμάς μετά το πέρας της διετίας ως υποχρέωση υπηρέτησης της οργανικής των νεοδιόριστων (άρθρο 62 ν. 4589/2019 και της τροποποίησής του με το άρθρο 42 ν. 6722/2020),  να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε τις οργανικές θέσεις που θέλουμε.

ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ζητούμε από εσάς τις άμεσες νόμιμες ενέργειές σας, προς αποκατάσταση της εργασιακής και συνταγματικής – δημοκρατικής μου ανισότητας, ώστε να μας δοθεί δικαίωμα αίτησης απόσπασης και μετάθεσης, πριν τους προγραμματισμένους νέους διορισμούς εκπαιδευτικών του τρέχοντος έτους, με υπηρέτηση 1 έτους της οργανικής μας θέσης, όπως ισχύει και για τους άλλους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Σε κάθε άλλη περίπτωση επιφυλασσόμαστε παντός νόμιμου δικαιώματος αστικά και ποινικά κατά παντός υπευθύνου στα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ 2021


Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Μπισκότα κανέλας με 4 υλικά -Για να μυρίσει το σπίτι Χριστούγεννα

Τι πιο νόστιμο από μερικά μπισκοτάκια κανέλας; Η εποχή των Χριστουγέννων είναι κοντά και σιγά -σιγά μπαίνουμε σε Christmas mood, με το σπίτι μας να...

Δημοτικό σχολείο στην Κω θα συνδεθεί με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

H μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου στην Κω θα συνδεθεί μέσω Ασυρμάτου, τύπου VHF, με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) καθώς αυτός...

Γιατί οι πίτσες τοποθετούνται σε τετράγωνα κουτιά αφού είναι όλες στρογγυλές;

Σίγουρα κάποια στιγμή μπορεί να σας έχει δημιουργηθεί η απορία για ποιο λόγο ενώ οι πίτσες είναι στρογγυλές, όλα τα καταστήματα χρησιμοποιούν τετράγωνα κουτιά...

Βενετία: Γόνδολα με τουρίστες αναποδογύρισε στο νερό λόγω ασταμάτητων selfies

Οι Κινέζοι τουρίστες αγνόησαν τις εντολές του γονδολιέρη να καθίσουν κάτω με αποτέλεσμα να βρεθούν στα παγωμένα νερά. Μια ομάδα ατίθασων τουριστών βρέθηκαν στα θολά,...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Bryan Adams: Έρχομαι στην Ελλάδα αλλά δεν έχω πάει στην Ακρόπολη

Ο διάσημος τραγουδιστής μιλά πριν τις συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Ο Bryan Adams λίγο πριν τις 2 συναυλίες του στην Ελλάδα Λίγο πριν τις δύο...

Βαρβάρα Μητλιάγκα: Όλα στο φως στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Πρωτοφανείς αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο για πλαστά εισιτήρια αναφέρει η νεοεκλεγείσα Δήμαρχος Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα Μητλιάγκα που ζητάει για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών να βγούνε...

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2023 τιμάται η μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, του Προφήτου Ναούμ και του...

Συνέχισε να διαβάζεις