Βασίλη αυτή η Βουλή ήταν η καλύτερη που είχαμε ποτέ, μιας και δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν κανένα ...νομοσχέδιο!

Νοικιάζει το Εργοστάσιο των Σερρών η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης!

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Νοικιάζει το Εργοστάσιο των Σερρών

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε μισθωτές, που θα χρησιμοποιήσουν τις μονάδες της ΕΒΖ για παραγωγή, τυποποίηση και αποθήκευση ζάχαρης.

Αν οποιοσδήποτε είχε στην κατοχή του πέντε εργοστάσια ζάχαρης θα έτρεχε με χίλια να προλάβει τόσο την φετινή καλλιέργεια των τεύτλων, όσο και την απαξίωση των εργοστασίων, αλλά πάνω από όλα και την σχεδόν αποκλειστική διάθεση της ζάχαρης, σε όλη την χώρα.

Παρόλα αυτά την τελευταία στην κυριολεξία στιγμή η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ απηύθηνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Οκτωβρίου, για την εκμίσθωση των εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεών της τόσο στο Πλατύ Ημαθίας όσο και στις Σέρρες.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός πως την προηγούμενη Δευτέρα, υπεγράφη «Συμφωνία Εμπιστευτικότητας» μεταξύ  της ΕΒΖ, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Μακεδονίας και τη Royal Sugar, που έχει κατ΄επανάληψη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τη μίσθωση του ζαχαρουργείου στο Πλατύ, για να μην πάει χαμένη η φετινή παραγωγή των τεύτλων.

Πάντως ο χρόνος κυρίως για την αποκομιδή των τεύτλων, μιας και ο καιρός ήδη χάλασε και τα τεύτλα ακόμα βρίσκονται στο χωράφι, ενώ και το εργοστάσιο στο Πλατύ θέλει συντήρηση, ενώ το δικό μας χρειάζεται …ανακατασκευή!

Να θυμίσουμε βεβαίως πως ακόμα δεν βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου για την υπαγωγή της ΕΒΖ στο άρθρο 106 της προπτωχευτικής διαδικασίας, βάσει του σχεδίου που εκπόνησε η Τράπεζα Πειραιώς.  

Το εργοστάσιο των Σερρών για χρονικό διάστημα 28 μηνών για

Παραγωγή, τυποποίηση και αποθήκευση ζάχαρης

Στην ανακοίνωση της εταιρείας «αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών και δύνανται να αφορούν μία ή και αμφότερες τις μονάδες».

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε μισθωτές, που θα χρησιμοποιήσουν τις μονάδες της ΕΒΖ για παραγωγή, τυποποίηση και αποθήκευση ζάχαρης, αρχής γενομένης από τη φετινή καμπάνια και για χρονικό διάστημα 28 μηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρία:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ανώνυμη Εταιρία» (στο εξής ΕΒΖ Α.Ε.), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση των εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεών της στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες (στο εξής: «Μονάδες») αποκλειστικά σε μισθωτές που θα τα χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς της παραγωγής, τυποποίησης και αποθήκευσης ζάχαρης, αρχής γενομένης από την καμπάνια του έτους 2019.

Η εκμίσθωση θα αφορά σε χρονική διάρκεια 28 μηνών.

Οι Μονάδες θα λειτουργούν υποχρεωτικά χωρίς διακοπές όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό.

Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών και δύναται να αφορούν μία ή και αμφότερες τις Μονάδες.

Οι ενώσεις και κοινοπραξίες υποβάλουν κοινή αίτηση η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Κάθε Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα του ενδιαφερόμενου μισθωτή, και συγκεκριμένα:

α) Για φυσικό πρόσωπο: ταυτότητα, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ.

β) Για εταιρία: πρόσφατο καταστατικό κωδικοποιημένο και τελευταίο ΔΣ/εκπροσώπηση διαχειριστή από ΓΕΜΗ.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως για κάθε μέλος της ξεχωριστά.

Η Αίτηση συνοδευόμενη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην ΕΒΖ ΑΕ στη διεύθυνση Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310296412, υπόψη κ. Παναγιώτη Καρακώστα, κατά τις ώρες 10:00 – 15:00, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ceo@ebz.gr
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ή αποστολή των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 πμ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ειδοποιηθούν από την ΕΒΖ ΑΕ για να παραλάβουν πληροφορίες που αφορούν τις προς εκμίσθωση Μονάδες, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό σχετικό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και δήλωση ότι τα στοιχεία που προσκόμισαν είναι πλήρη και αληθή.

Η ΕΒΖ Α.Ε. επιφυλάσσεται να παραδώσει πληροφορίες και να διαπραγματευτεί ή συναλλαχθεί μόνον αν ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια αξιοπιστίας και φερεγγυότητας που θέτει η ίδια, όπως επίσης να αρνηθεί οποιαδήποτε πληροφορία, διαπραγμάτευση ή συναλλαγή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Η τελική επιλογή θα γίνει κατά την ελεύθερη κρίση της ΕΒΖ Α.Ε., συνυπολογιζόμενου του ύψους του προσφερόμενου μισθώματος, αφού λάβει υπόψη της την τοποθέτηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η ΕΒΖ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης άμεσης ή έμμεσης ζημίας.

Η Hellenic Agri Group πριν μια βδομάδα ζήτησε την μίσθωση των παραγωγικών μονάδων της ΕΒΖ

Το περίεργο της όλης υπόθεσης είναι πως πρόταση με την οποία αιτείται τη μίσθωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων του ομίλου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για περίοδο 18 μηνών και έναντι τιμήματος ύψους 2 εκατ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ποσό τα κεφάλαια που απαιτούνται προκειμένου να “τρέξει” η φετινή καμπάνια στα εργοστάσια της ΕΒΖ, κατέθεσε πριν μια βδομάδα περίπου στο υπουργείο Οικονομικών, η Hellenic Agri Group SA του ομίλου Innovation Brain.

Η πρόταση αφορά στην ενοικίαση όλων των μονάδων της ΕΒΖ με ποσό γύρω στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ συμπληρωματικά ο όμιλος αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα για τη φετινή καμπάνια, με πληρωμή των ατόμων που θα απαιτηθεί να εργαστούν, αλλά και των εξόδων για τη μεταφορά των τεύτλων από όλες τις περιοχές όπου έχουν σπαρθεί (Ορεστιάδα, Ξάνθη, Σέρρες, Πλατύ, Λάρισα, Σερβία).

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Exit mobile version