Για την Απελευθέρωση της πόλης των Σερρών: Το μήνυμα του Μητροπολίτη

Πρός τούς εὐλαβεστάτους χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Οἱ ἐθνικές μας ἐπέτειοι καί μάλιστα ἡ κορυφαῖα γιά κάθε πόλη ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀποτελοῦν μία εὐκαιρία πρωτίστως μέν δοξολογικῆς προσευχῆς πρός τόν Τρισάγιον Θεόν διά τό μεγάλο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, πολύτιμο δῶρο τῆς φιλοστόργου προνοίας Του, ἀκολούθως δε ἀποδόσεως τῆς ὀφειλομένης τιμῆς πρός τούς ἡρωικούς πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι μέ πολλές θυσίες, πού συχνά ἔφθασαν μέχρις αἵματος, μᾶς ἐχάρισαν μία ἐλεύθερη πατρίδα. Μία ἀπό τίς ἡμερομηνίες ὁρόσημο γιά τήν ἱστορία τῆς μαρτυρικῆς καί ἐνδόξου πόλεως τῶν Σερρῶν, εἶναι ἡ 29η Ἰουνίου 1913. Κατ’ ἐκείνη τήν ἡμέρα ὁ Ἑλληνικός Στρατός σέ μία ἀκατάσχετη προέλαση, πολεμώντας «γιά τόν ἀδελφό τόν σκλαβωμένο καί γιά τῆς πατρίδος τήν τιμή», ἔτρεπε σέ φυγή τούς βορείους κατακτητές καί εἰσερχόταν ὡς ἐλευθερωτής στήν περιώνυμη καί ἀπό αἰώνων ἑλληνικωτάτη πόλη τῶν Σερρῶν. Οἱ ἐθνικές μας ἑορτές λειτουργοῦν ὡς ἕνα ἰσχυρό ἀντίδοτο στήν ἰσοπεδωτική λήθη τῶν καιρῶν μας πού ἀπεργάζεται τήν ἀποδυνάμωση τῶν συνεκτικῶν καί ὑπαρκτικῶν στοιχείων τοῦ ἔθνους. Ἡ ἀπαλλαγμένη ἀπό προκαταλήψεις, φανατισμούς, στρεβλώσεις καί παραχαράξεις μελέτη καί γνώση τῆς ἱστορίας μας εἶναι ἱερά ὑποχρέωσις καί καίριο μέλημα κάθε ἐχέφρονος λαοῦ, πού πορεύεται μέσα στό συνεχῶς μεταβαλλόμενο σύγχρονο ἱστορικό γίγνεσθαι. 

Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς μακραίωνης δουλείας της, ἀπό τῆς ἁλώσεώς της ἀπό τούς Τούρκους τό 1383 μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεώς της τήν 29η Ἰουνίου τοῦ 1913, ἡ ἀκριτική πόλις τῶν Σερρῶν ὑπῆρξε μία ἰσχυρή ἔπαλξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἕνα ἀνασχετικό φράγμα στήν προσπάθεια καθόδου τῶν Σλάβων στή γῆ τῆς Μακεδονίας. Οἱ κάτοικοί της δέν ἔπαυσαν οὔτε στιγμή νά ἀγωνίζονται γιά τήν ἀνάκτηση τῆς πολυπόθητης κάθε φορά ἐλευθερίας τους, τήν ὁποῖα πλήρωσαν μέ βαρύτατο τίμημα αἵματος. 

Τήν 29η Ἰουνίου πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, Πέτρου καί Παύλου, ἑορτάζει καί ἡ πόλις μας, αἱ κλειναί Σέρραι, τήν ἐπέτειο ἀπελευθερώσεώς της ἀπό σκληρή διπλή δουλεία, στούς Τούρκους, κατά τό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καί τούς Βουλγάρους, 530 συνολικῶς ἐτῶν. Ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι ἄνευ σημασίας τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπέτειος αὐτή συμπίπτει μέ τήν φωτοφόρο μνήμη τῶν δύο κορυφαίων Ἀποστόλων καί μάλιστα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Πνευματικός Πατέρας, διδάσκαλος καί κατά Χριστόν θεμελιωτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἰδιαιτέρως τῆς Μακεδονίας. 

Αὐτήν τήν διπλή ἐπέτειο, θρησκευτική καί ἐθνική, καλούμεθα νά τιμήσωμε μέ θρησκευτική εὐλάβεια καί πατριωτική ἔξαρση ὅλοι μας, συμμετέχοντες στήν Θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ ἀνήμερα τῆς 29ης Ἰουνίου, στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ἀλλά καί στούς Ἱερούς Ναούς τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἀκολούθως στήν ἐπίσημη δοξολογία πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν καί τέλος στήν παρέλαση πού θά πραγματοποιηθεῖ στήν ὁδό Μεραρχίας τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Ἡ κοινή φιλόστοργος μητέρα μας Ἐκκλησία, μαζί μέ τήν καθαρῶς πνευματική καί ἁγιαστική της διακονία πού ἀποτελεῖ τήν καθαυτό καί κυρία ἀποστολήν της μέσα στόν κόσμο μεριμνᾶ κενωτικῶς καί γιά τήν διατήρηση τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης, μακρυά ἀπό ἐθνικιστικές ἀκρότητες καί στείρους φανατισμούς. Ἡ φιλοπατρία συνιστᾶ γιά τόν Ἕλληνα διαχρονικῶς κορυφαῖα ἀρετή πού στήν αὐθεντική της ἔκφραση δέν ἀντίκειται στό οἰκουμενικό πνεῦμα τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἄς εἶναι λοιπόν ἐφέτος ἡ συμμετοχή ὅλων μας στίς ἐκδηλώσεις τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, πού θά κορυφωθοῦν τήν Τετάρτη 29ην Ἰουνίου, πάνδημος καί οὐσιαστική, μέ τήρηση καί ὅλων βεβαίως τῶν ἀναγκαίων ὑγειονομικῶν μέτρων. 

Ἡ πλουσιόδωρος εὐλογία καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εὔχομαι πατρικῶς νά χαριτώνουν καί νά εὐλογοῦν τήν ζωήν ὅλων μας, ὥστε νά ἀναδεικνυόμεθα ἀντάξιοι τοῦ μεγάλου ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας στήν διπλή του διάσταση, πού ὁ Κύριος μᾶς ἐχάρισε καί γιά τήν ὁποῖα οἱ θεσπέσιοι πατέρες μας ἀγωνίσθησαν θυσιαστικῶς.