Στο Δήμο Σερρών συνεδριάζει τη Δευτέρα η οικονομική επιτροπή

Στο Δήμο Σερρών συνεδριάζει τη Δευτέρα η οικονομική επιτροπή

Με 16 θέματα στην ημερήσα διάταξη θα γινει η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00΄ μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:

Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση τμήματος του  υπ΄ αρ. 730 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα, με σκοπό την κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων, για λειτουργία Αθλητικού Ιππικού Ομίλου και Θεραπευτικής Ιππασίας.

ΘΕΜΑ 2ο:

Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση τμήματος του  υπ΄ αρ. 1354 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός, με σκοπό την λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας.   

ΘΕΜΑ 3ο:

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) τμημάτων του υπ΄ αρ. 1192 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Ορεινής, με σκοπό την λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας.   

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση  του πρακτικού της επιτροπής  διαγωνισμών ελέγχου  και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού,

με τίτλο «Εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών»,

προϋπολογισμού 60.000,00  € χωρίς Φ.Π.Α. & 74.400,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και κήρυξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 5ο:

 Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής,

τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού,

για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών»,

προϋπολογισμού 19.579,60 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο:  

Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 23/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, έγκριση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 33.840,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7ο:

  Έγκριση των πρακτικών 1 και  2 της επιτροπής  διαγωνισμών ελέγχου και  αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής,

τεχνικών και οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υλοποίηση της πράξης “Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων”,

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020, με κωδικό έργου 2018ΕΠ00810176 και κωδικό ΟΠΣ 5033387,

προϋπολογισμού 113.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 140.368,00 € με Φ.Π.Α και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 8ο:

  Έγκριση  του πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου και αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής,

τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την διενέργεια παροχής υπηρεσίας “Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενότητων Σερρών (πλην Δ.Ε. Σερρών),

του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών,  έτους 2019 & Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια Α & Β της Δημοτικής Ενότητας Σερρών,

του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών, έτους 2019”,

προϋπολογισμού 47.985,52 € με ΦΠΑ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 9ο:  

Έγκριση  του πρακτικού  της  Επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής,

τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού,

για την ανάδειξη οριστικού προμηθευτή / αναδόχου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,

για την διενέργεια προμηθειών υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων για την ηλεκτρονική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών”,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή,

προϋπολογισμού 16.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 20.584,00€ με Φ.Π.Α. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση  του πρακτικού  της  Επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής,

τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού,

για την ανάδειξη οριστικού προμηθευτή / αναδόχου,

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την διενέργεια προμηθειών υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – ενημέρωσης επιχειρήσεων”,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή,προϋπολογισμού 8.080,65 € χωρίς Φ.Π.Α. και 10.020,00 € με Φ.Π.Α.και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 11ο:

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 48/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών,

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής,

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

“Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα (β΄ φάση)”, προϋπολογισμού 56.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση   πρακτικού   αξιολόγησης   προσφορών ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού   (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ανάθεσης της σύμβασης του έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών»,

με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «82932».

ΘΕΜΑ 13ο:

Μη κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  του υπ΄ αρ. 1 καταστήματος του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μητρουσίου.  

ΘΕΜΑ 14ο:

Έγκριση   απολογισμού   και ισολογισμού,   έτους 2018, κληροδοτήματος  «Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας, χήρας Λυκούργου».

ΘΕΜΑ 15ο:

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, έτους 2018,  κληροδοτήματος «Ι. Αποστολίδη».

ΘΕΜΑ 16ο:

 Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 19/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σερρών – Διαδικασία τακτική με εφαρμογή των ειδικών διατάξεων περί μικροδιαφορών, 

σχετικής με αριθμό κατάθεσης αγωγής 190/28-05-2015 του κ. Κυριάκου Ευκαριανού του Γεωργίου, κατά και του Δήμου Σερρών.


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here