Δήμος Σερρών: Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Η 37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα γίνει την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00΄ μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 32 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση  ή  μη  της γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Αμαξόπουλου Ηλία,  για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε με την υπό κρίση αγωγή της Σ. Μ. του Α., κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 2ο:  Κατακύρωση σύμβασης ανάθεσης μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ”  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής  για την «Προμήθεια εξοπλισμού, πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων» σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11β του ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ 4ο:  Διαγραφή οφειλέτη  από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημότη μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 5ο:  Διαγραφή οφειλέτη  από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημότη μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

 ΘΕΜΑ  6οΈγκριση  μετακίνησης  του  με  αριθμό  κυκλοφορίας   ΚΗΗ-4592  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 26η Ιουνίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταφέρει τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου κ. Παναγιώτη Καρακολίδη, για να παραβρεθεί σε εκδήλωση.

  ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση   μετακίνησης  του  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΗ-4592   υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 27η Ιουνίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβεί ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. Τσιτσάνης Χαρίλαος, στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ, για την προμήθεια ανταλλακτικού, για την επισκευή απορριμματοφόρου.

 ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση   μετακίνησης   του   με   αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΗ-4592  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 29η Ιουνίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβεί ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. Τσιτσάνης Χαρίλαος, στην εταιρεία ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ ΙΚΕ, για την προμήθεια ανταλλακτικού.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  296,70€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Ι. Χ. του Α.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 246,82€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Ι. Χ του Κ.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 279,86€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Κ. Μ. του Δ.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 27,82€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ.  Γ. Β. του Ν.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 100,00€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ.  Γ. Ν. του Π.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 104,20€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ.  Δ. – Π. Π. του Κ.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 236,84€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Ι. Κ. του Α.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 245,20€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Κ. Σ. του Ν.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 26,57€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Κ. Μ. του Ν.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 4,92€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Κ. Ξ. του Ν.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 300,00€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ.Κ. Σ. του Σ.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  268,57€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Μ. Ά. του Ν.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  269,23€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Μ. Ε. του Ν.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 42,44€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Ν. Σ. Γ. του Ι.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 50,00€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Ρ. Σ. του Ε.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  868,00€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή της εφημερίδας «Σημερινή» για τη δημοσίευση περίληψης της αρ. 142/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: ‘Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής’».

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  1.051,52€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή της εφημερίδας «Πρόοδος» για τη δημοσίευση περίληψης της αρ. 78/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: ‘Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-2021’».

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.099,88€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή των εφημερίδων «Καθημερινός Παρατηρητής», «Σερραϊκό Θάρρος» και «Νιγρίτα» για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων».

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.134,60€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή των εφημερίδων «Σημερινή των Σερρών», «Σερραϊκό Θάρρος» και «Φωνή της Βισαλτίας» για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών». 

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 740,28€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή των εφημερίδων «Πανσερραϊκή», «Καθημερινός Παρατηρητής» και «Πρόοδος» για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου».

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 310,00με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού ψυγείου για τις ανάγκες του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  30ο: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου   προϋπολογισμού   οικονομικού  έτους   2022 (22η), που αφορά την δημιουργία κωδικού εσόδων για «ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)».

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση:  α) του παράρτηματος Ι για κάθε πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμών για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων», την «Προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα», την «Προμήθεια Καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» και την «Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου», με συστημικούς αριθμούς 142460, 143780, 143781 και 143784 αντίστοιχα & β) του πρακτικού 4 για «Προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα».

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της με αρ. 2/2022 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών», για τα έτη 2023-2025,  προϋπ/σμού: 868.000,00€ με Φ.Π.Α, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση αρμόδιας επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών.