Δήμος Σερρών: Νέα μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών διαγωνισμών

Η 5η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Τετάρτη  26 Ιανουαρίου 2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας, καθώς και β) ο κατεπείγον  χαρακτήρας του θέματος.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Νέα μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών διαγωνισμών, λόγω δυσλειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της 2ης μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας του εν λόγω θέματος.

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ.  και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.