Στο Δήμο Σερρών Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Η 43η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 2 Νοεμβρίου  2021 και ώρα 12:00′ μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 45 θέματα της ημερήσιας διάταξης:                      

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση των πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών προσφορών & υποφακέλων οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την διενέργεια της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 210.540,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και  261.069,60 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-22», με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «182373».   

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αρ. 10/2021 μελέτης του Τμήματος Παιδείας, του τρόπου εκτέλεσης & των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) Δήμου Σερρων, από Φεβρουάριο 2022 έως τη λήξη σχολικού έτους 2021-2022 και για το σχολικό έτος 2022,2023, προϋπολογισμού 250.173,00 €  χωρίς ΦΠΑ και 282.695,49 € με ΦΠΑ.    

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των αρ. 15/2021, 25/2021, 19/2021 & 22/2021 μελετών της Δ/νσης Καθαριότητας, του τρόπου εκτέλεσης & των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων», προϋπολογισμού  618.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, «Προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα», προϋπολογισμού 98.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος», προϋπολογισμού 245.000,00 € χωρίς ΦΠΑ & «Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου», προϋπολογισμού 126.000,00 € χωρίς ΦΠΑ αντίστοιχα, συνολικού προϋπολογισμού  1.087.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.    

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  του έργου: «Εργασίες συντήρησης  και βελτίωσης στοιχείων  οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2020».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 21967/06-07-2021 σύμβασης του έργου :  «Εργασίες  προστασίας θεμελίωσης γέφυρας Τσέλιου Δήμου Σερρών», για επιπλέον  δύο (2) μήνες. 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αρ. 3827 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντινάτου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄  αρ.  1273 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Λευκώνα.

ΘΕΜΑ  10ο:  Κατακύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του υπ΄  αρ. 1137 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Σερρών, για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.

ΘΕΜΑ  11ο:  Κατακύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του υπ΄  αρ. 364 σχολικού αγρού, του αγροκτήματος Επταμύλων-Οικισμός Άγιος Ιωάννης. 

ΘΕΜΑ  12ο Κατακύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του υπ΄  αρ. 337 σχολικού αγρού, του αγροκτήματος Χριστός.  

ΘΕΜΑ 13οΑποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία του κ. Ματσαρόκου Κωνσταντίνου. 

ΘΕΜΑ  14ο Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία των κ.κ.  Στέφανου Στρογγύλη και Σουλτάνας Στρογγύλη.   

ΘΕΜΑ   15ο Τροποποίηση της υπ΄  αρ. 618/2021 Α.Ο.Ε. περί «Διαγραφή  οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους», ως προς την διαγραφή του με αρ. 5 οφειλέτη.

ΘΕΜΑ  16οΤροποποίηση της υπ΄  αρ. 163/2021 Α.Ο.Ε. περί «Διαγραφή  οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους», ως προς την διαγραφή του με αρ. 3 οφειλέτη.

ΘΕΜΑ  17ο Έγκριση μετακίνησης  εκτός έδρας  του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, στην Αθήνα, στις 27 Οκτωβρίου 2021. 

ΘΕΜΑ  18ο Έγκριση  μετακίνησης του  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΗ-9544  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις 27 Οκτωβρίου 2021, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, για την μετάβαση του Δημάρχου Σερρών στην Αθήνα και την επίσκεψή του στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ  19οΈγκριση  μετακίνησης του  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ-9544  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις  14 Οκτωβρίου 2021, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του κ. Δημάρχου στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. 

ΘΕΜΑ  20οΈγκριση  μετακίνησης του  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ-9547  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις  25 Οκτωβρίου 2021, στη Θεσσαλονίκη, για να παραβρεθεί  η δικηγόρος του Δήμου κ.Τσινίκα Μαρία στα δικαστήρια για υποθέσεις του Δήμου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού  954,80 €   με   Φ.Π.Α., για την προμήθεια και τοποθέτηση ψηφιακού ταχογράφο στο ΚΗΙ-9550 απορριμματοφόρο της Δ/νσης Καθαριότητας.    

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 80,00 €   με   Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Φράγκο Πάρη του Νικολάου.      

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 184,00 €   με   Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Μπατσιβάρη Σταύρο του Σταύρου. 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 57,66 €   με   Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κα Κατιρτζόγλου Μαρία του Δημητρίου. 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 84,21 €   με   Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κα Καραουλάνη Αναστασία του Σωτηρίου.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 245,23 €   με   Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Δάφκο Δημήτριο του Κων/νου.   

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 67,27 €   με   Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κα Κώττη Αναστασία του Χρήστου.          

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 276,08 €   με   Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην «Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Σερρών».

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 128,96 €   με   Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση διακήρυξης εκμίσθωσης τριών τμημάτων του υπ΄ αρ 2697Α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, στην εφημερίδα «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 843,20 €   με   Φ.Π.Α., για την πληρωμή των εφημερίδων «ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΘΑΡΡΟΣ» και  «ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ» για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου: “Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021”.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 15.015,69 €   με   Φ.Π.Α., για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων σχετικά με την αρ. 65/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 334,80 €   με   Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των μηχανοργαφικών συστημάτων.

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 4.340,00 €   με   Φ.Π.Α., για την μεταφορά έργων ζωγραφικής (πίνακες) της χορηγίας Ξενάκη προς τον Δήμο Σερρών για τη στέγασή τους στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με ονομασία “Πινακοθήκη Κωσνταντίνου Ξενάκη”.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 3.049,64 €   με   Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κηποτεχνικών εφαρμογών.

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 3.058,50 €   με   Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κηποτεχνικών εφαρμογών.

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 283,96 €   με   Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του με αρ. Κυκλοφορίας ΜΕ-136214 μηχάνημα του Δήμου Σερρών.     

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 381,92 €   με   Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του με αρ. Κυκλοφορίας ΜΕ-115810 μηχάνημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας.     

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 158,72 €   με   Φ.Π.Α., για τη φιλοξενία δύο (2) χειριστών υπερηχογραφήματος πτέρνας.

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού ποσού 434,00 € με ΦΠΑ για την αναβάθμιση της άδειας χρήσης του λογισμικού Teamviewer. 

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 109,12 € με ΦΠΑ με   Φ.Π.Α., για την πληρωμή της εφημερίδας «Ελεύθερο Βήμα» για τη δημοσίευση της πλήρωσης μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 1.252,40 € με   Φ.Π.Α.,για την πληρωμή των εφημερίδων «Σερραϊκό Θάρρος», «Σημερινή» και «Πανσερραϊκή»  για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια διατακτικών προσφοράς τροφίμων κ.λ.π. ειδών, σε απόρους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων 2021, Πάσχα 2022 & Χριστούγεννα 2022».

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 12.400,00€ με   Φ.Π.Α.,για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

ΘΕΜΑ 43ο:Αναμόρφωση  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (52η), που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.000.000,00 €  του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης και προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

ΘΕΜΑ 44ο:Αναμόρφωση  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (53η), που αφορά την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν ταχυδρομικά τέλη, αμοιβές ειδ. Συνεργατών και γενικού γραμματέα και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.  

ΘΕΜΑ 45ο: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (54η), που αφορά την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων.