Δήμος Σερρών: Τη Δευτέρα η οικονομική επιτροπή

Σας προσκαλούμε, στην 49η  Τακτική Μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει  δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την 6η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα ώρα 12:00′ μ., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΑΚ208/20-07-2021 Αίτηση Ακύρωσης του Α.Μ.,  στρεφόμενη κατά του κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Ο.Τ.Α.  με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”,κλπ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΑΓ427/12-11-2021 Αγωγής του Κ.Σ.,  στρεφόμενη κατά του  Ο.Τ.Α.  με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΑΓ443/23-11-2021 Αγωγής της Μ.Π.,  στρεφόμενη κατά του  Ο.Τ.Α.  με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΑΓ110/12-11-2021 Αγωγής του  Κ.Β.,  στρεφόμενη κατά του  Ο.Τ.Α.  με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΠΤ-Ν 26/22-09-2021 Αγωγής της Ε.Κ,  στρεφόμενη κατά του  Ο.Τ.Α.  με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΑΠΑΛ 24/26-11-2021 Αίτηση Αναγνώρισης Δικαιούχων των Β.Π. κλπ,  στρεφόμενη κατά του  Ο.Τ.Α.  με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση του πρακτικού 3  ελέγχου και αξιολόγησης των διικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την διενέργεια της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 210.540,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και  261.069,60 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρακτικού 3  ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτιικού διαγωνισμού,  για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 59.520,00€ με Φ.Π.Α. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού 3   «Κατακύρωση σύμβασης» της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικούς αριθμούς 132023 & 132322 για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη, προϋπολογισμού 2.595.970,00€ προ ΦΠΑ & 3.219.002,80€ με ΦΠΑ» και «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για ένα (1) έτος και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη, προϋπολογισμού 15.534,00€ προ ΦΠΑ & 19.262,16€ με ΦΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού 2.611.504€ προ ΦΠΑ & 3.238.264,96€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της 26/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, του τρόπου εκτέλεσης & των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια πέντε (5) αυτοκινούμενων ηλεκτροκίνητων αναρροφητικών χειραμαξιδίων  που χρησιμοποιούνται από  πεζούς χειριστές (οδοκαθαριστές)» προϋπολογισμού 94.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 117.180,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο “Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 1.000.000,00 με Φ.Π.Α. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΘΕΜΑ 13ο: Κάλυψη του ποσοστού 40% της χρηματοδότησης για το έργο Europe Reunited με το ακρωνύμιο REUNITE, από ιδίους πόρους.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 15ο: Ενημέρωση για την καταβολή στη ΔΕΥΑΣ των δαπανών ύδρευσης σύμφωνα με το αρ.1/62408/27-9-2018 Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Σερρών και έγκριση των ενεργειών για τον συμψηφισμό των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΣ.

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος,  λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία της με κωδ.κτημ.0716002  στο Ο.Π.448  περιοχής “40 Μάρτυρες-Σφαγεία”

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος,  λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία της με κωδ.κτημ.100814  στο Ο.Π.759  περιοχής “Αλιμπεκιοϊ”.

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο,  λόγω προσκύρωσης, στην ιδιοκτησία της με κωδ.κτημ.1610014  στο Ο.Π.548  περιοχής “Άνω Καμενίκια-Ιμαρέτ”.

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο,  λόγω προσκύρωσης, στην ιδιοκτησία της με κωδ.κτημ.1703006  στο Ο.Π.559  περιοχής “Ιμαρέτ-Άνω Καμενίκια”

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος,  λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία της με κωδ.κτημ.100133  στο Ο.Π.751  περιοχής “Αλιμπεκιοϊ”.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος,  λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία της με κωδ.κτημ.100305  στο Ο.Π.765  περιοχής “Αλημπεκιοϊ”.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος,  λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία της με κωδ.κτημ.101205  στο Ο.Π.741  περιοχής “Αλημπεκιοϊ”.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος,  λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία της με κωδ.κτημ.101205  στο Ο.Π.741  περιοχής “Αλημπεκιοϊ”.

ΘΕΜΑ  24ο: Διαγραφή   οφειλετών  από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση ή μη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη αγοράς μονάδων αυτόματης σήμανσης ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛ.ΤΑ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση  μετακίνησης του  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΗ-8520  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις  23 Νοεμβρίου 2021, με προορισμό την Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης για την παραλαβή και μεταφορά χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση  μετακίνησης του  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ-5703  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις  25 Νοεμβρίου 2021, με προορισμό την Θεσσαλονίκη για την μεταφορά των κ.κ.Πολυράβα Γεώργιου και Στρίκα Ελένης προκειμένου να παρευρεθούν στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης για υπόθεση του  Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  11.303,00€  με Φ.Π.Α.,  για την επιχορήγηση από ΣΑΤΑ Σχολείων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  230,64€  με Φ.Π.Α.,  για τη δημοσίευση διακήρυξης εκμίσθωσης των χώρων χρήσης της Χριστουγεννιάτικης αγοράς “Πολιτεία των Ευχών”, στην εφημερίδα “Καθημερινός Παρατηρητής”.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  124,00€  με Φ.Π.Α.,  για τη δημοσίευση διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ’αρ.3827 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Σερρών, στην εφημερίδα “Σημερινή” .

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  2.338,06€  με Φ.Π.Α.,  για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από κατασχετήριες αποδόσεις ή επιταγές.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  1.860,00€  με Φ.Π.Α.,  για την παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για νομική επεξεργασία και δικαστική εκπροσώπηση σε νομικές υποθέσεις του Δήμου έναντι των εταιρειών “ENERGA” “HELLAS POWER”.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  1.295,80€  με Φ.Π.Α.,  για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσίας  για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  543,12€  με Φ.Π.Α.,  για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ-8516 οχήματος του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  359,23€  με Φ.Π.Α.,  για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-8523 ηλεκτρικού απορριμματοφόρου οχήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  270,32€  με Φ.Π.Α.,  για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ-8520 οχήματος του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  173,60€  με Φ.Π.Α.,  για την  επισκευή/συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  62,00€  με Φ.Π.Α.,  για την  επισκευή/συντήρηση οχήματος του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  1.382,60€  με Φ.Π.Α.,  για την  επισκευή/συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  1.457,00€  με Φ.Π.Α.,  για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσίας για την επισκευή του αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ-4598 οχήματος του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  2.201,00€  με Φ.Π.Α.,  για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ-4550 και ΚΗΙ-5734 οχημάτων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  100,44€  με Φ.Π.Α.,  για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής στο αρ.κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 όχημα του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  1.401,20€  με Φ.Π.Α.,  για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσίας για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  434,00€  με Φ.Π.Α.,  για την  παροχή υπηρεσίας για την επισκευή οχήματος του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  20,00€  με Φ.Π.Α.,  για την  επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Παπαδόπουλο Ευάγγελο.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  498,48€  με Φ.Π.Α.,  για την  προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και χαρτών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  36.198,28€  με Φ.Π.Α.,  για την  υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας (FAM TRIPS) “Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών” Τμήμα 2 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2/2018 επικαιροποιημένη μελέτη.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  2.356,00€  με Φ.Π.Α.,  για την ανανέωση της παροχής υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης Λογισμικού Προγράμματος Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  1.250,00€  με Φ.Π.Α.,  για την προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  492,00€  με Φ.Π.Α.,  για άδειες χρήσης υπηρεσίας διεπιλογικού μηνύματος για τηλεφωνικά κέντρα Commander 6000.

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00€  με Φ.Π.Α.,  για την  αναβάθμιση ιστοσελίδας και λοιπών μέσων προβολής του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  2.708,72€  με Φ.Π.Α.,  για τη   διασύνδεση κτιρίου Πινακοθήκης Ξενάκη με το δίκτυο τηλεφωνίας.

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  150,00€  με Φ.Π.Α.,  για την  προμήθεια δύο μαρμάρινων πινάκων με χάραξη των ονομάτων των Προέδρων Τ.Κ. Αναγέννησης.

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  11.512,10€  με Φ.Π.Α.,  για την  έκδοση Χρηματικού Εντάλματος σχετικά με την αρ.211/2019 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών.

ΘΕΜΑ 55ο: Αναμορφώσεις εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2021, από την         Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τρόπο συμμετοχής σας στη Συνεδρίαση, είτε διά ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, μέχρι την Παρασκευή 03/12/2021 και ώρα 14:00.

Κοινοποίηση:
1. κ. Αριάδνη Παπαφωτίου, Επικεφαλής του

  Συνδυασμού “ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ”

2. κ. Γεωργούλα Αντώνιο, Επικεφαλής του

    Συνδυασμού “ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ”    

3. κ. Χαραλαμπίδου Παρθένα, Ανεξάρτητη

     Δημοτική Σύμβουλο 
4. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
    ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ)