Δήμος Σερρών: Πρόσληψη 80 καθαριστριών για τις ανάγκες των σχολείων!

Ανακοινώθηκε από το τμήμα προσωπικού του Δήμου Σερρών η πρόσληψη 80 καθαριστριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των σχολείων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και αύριο Τρίτη!!!

Η ανακοίνωση, η αίτηση και το σχετικό παράρτημα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών!!!

Μερικής απασχόλησης 22 Πλήρους απασχόλησης 58 για το Διδακτικό έτος 2020-2021

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αφού η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων.

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

  1. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια(εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία)
  2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο(χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Και αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα, που λέει ο θυμόσοφος λαός.

Αναλυτικά παρουσιάζεται η ανακοίνωση από το Δήμο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών θα προσλάβει (80) ογδόντα καθαρίστριες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (22) μερικής απασχόλησης και (58) πλήρους απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σερρών. 

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου και η αξιολόγηση γίνεται με μοριοδότηση.

Η ανακοίνωση, η αίτηση και το παράρτημα της ανακοίνωσης έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Σερρών www.serres.gr

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 21/8/2020 και λήγει την Τρίτη 25/8/2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ υπογεγγραμένες και σκαναρισμένες στο email [email protected]

Δήμος Σερρών: Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Δήμου 2321350111 (Τμ. Προσωπικού) και 2321350568, 569 (Τμήμα Παιδείας).

Διαβάστε επίσης για τη κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων