Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με 29 θέματα

Στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨, θα γίνει η τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών, του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ   1ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018¨,  

                        β) ¨Επέκταση δικτύου αποχέτευσης έδρας  έτους  2009  της  Δ.Κ. Λευ-

                             κώνα¨, 

                        γ) ¨Επέκταση δικτύου αποχέτευσης έδρας  έτους  2010  της  Δ.Κ. Λευ-

                             κώνα¨  και

                        δ) ¨Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ   2ο: Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας σχολικών κτηρίων.          

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ   3ο: Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής με την επωνυμία ¨Ελλάδα 2021 – Σέρρες 2021 – 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821¨. 

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 με χρηματοδότηση από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση τροποποίησης κανονισμού κοιμητηρίων.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.   

ΘΕΜΑ   6ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εντός του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, στον ¨Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨.                                                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ   7ο: Καθορισμός  αριθμού  μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας και στα I.E.K. του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.) για απασχόληση στο Δήμο Σερρών κατά το σχολικό έτος 2020-2021.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση προταθείσας αμοιβής του διορισθέντος από την Οικονομική Επιτροπή δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών ενώπιον Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας σε υπόθεση των εταιριών ¨ENERGA¨ και ¨HELLAS POWER¨.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

ΘΕΜΑ   9ο: Ορισμός αμοιβής σε εξωτερικό συνεργάτη Δικηγόρο ως εκπρόσωπο του Δήμου Σερρών για την ανάληψη υποχρέωσης διεκπεραίωσης της υπόθεσης του Δήμου Σερρών σχετικά με την αίτηση αναθεώρησης του Δήμου κατά της υπ αριθμ. 637/2020 απόφασης του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων για την οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.     

ΘΕΜΑ  11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.488,75 € για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων.          

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. & Δινάκης Κ.  

ΘΕΜΑ  12ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2019 των κληροδοτημά-των: 

                        α) Αποστολίδη Ιωάννη   και 

                        β) Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση όρων χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη και επικύρωση της απόφασης της επιτροπής χορήγησης υποτροφίας περί καθορισμού του ποσού της.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  16ο: Απαλλαγή δαπάνης τέλους ταφής του Αγιάννη Ιωάννη.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  17ο: Ονοματοδοσία του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε τμήμα δημοτικού δρόμου εντός ορίων της Τ.Κ. Κωνσταντινάτου.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος της Αγίας Ελένης, βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014.                                                                                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης κατά χρήση προς το Δήμο Σερρών του οικισμού ΣΕΡΡΕΣ IV.                                                                                                                        

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

ΘΕΜΑ  21ο: Λήψη Κανονιστικής απόφασης επί του σχεδίου Κανονισμού εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων για την κατασκευή – επισκευή – ανακατασκευή δικτύων και λοιπών εργασιών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών¨.                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2017¨.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. & Νυχτοπάτης Γ.                                                                                                                                  

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε επί αγροτικής οδού.                                                  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 733 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Μητρουσίου.                                                 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου): 

                        α) για το Ζιντζιρλί Τζαμί, στο Ο.Τ. 215α, 

                        β) στην οδό Κ. Καραμανλή 23-25,

                        γ) στην οδό Αρχ. Μακαρίου 5,

                        δ) στην οδό Σπετσών 3,

                        ε) στο υπ’ αριθμ. 299 οικόπεδο, στο Ο.Τ. 36, στο Τ.Δ. Καλά Δένδρα,

                            (απαλλαγή από έγκριση)  και 

                      στ) στο υπ’ αριθμ. 237 οικόπεδο, στο Ο.Τ. 29, στο Τ.Δ. Μητρουσίου, 

                            (απαλλαγή από έγκριση).

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  28ο: Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Μακεδονομάχων.                 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  29ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.                

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Διαβάστε επίσης για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων: