Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ζητά τη διασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας των εν ενεργεία στρατιωτικών

Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.  ως το επαγγελματικό Σωματείο προάσπισης και προαγωγής των συμφερόντων των εργαζομένων στελεχών που υπηρετούν στα γεωγραφικά όρια της Π.Ε. Σερρών εξετάζει διεξοδικά τις εργασιακές συνθήκες των εν ενεργεία στρατιωτικών οι οποίες έλαβαν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπό το πλαίσιο των προληπτικών και κατασταλτικών σκοπών του Σωματείου.

Επί του παραπάνω πλαισίου αρμοδιοτήτων του, το Σωματείο επιθυμεί να επισημάνει θέματα της διοίκησης που αφορούν:

α. Στη διασφάλιση της αποφυγής άσκοπης εργασιακής κόπωσης και επαγγελματικής εξουθένωσης με ενδεχόμενα αποτελέσματα την μειωμένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, που δύνανται να οδηγήσουν εν τέλει σε καταλογισμό διοικητικών ευθυνών.

β. Στη διασφάλιση της δυνατότητας σίτισης κατά περίπτωση και ως αποκλειστική υποχρέωση της υπηρεσίας, εν καιρώ ειρήνης.

γ. Στη διασφάλιση κατάλληλων χώρων ανάπαυσης ανδρών και γυναικών, εν καιρώ ειρήνης.

δ. Στη διασφάλιση στρατιωτικών που διατρέχουν οξέα κοινωνικά προβλήματα υγείας, εν καιρώ ειρήνης.

ε. Στη διασφάλιση της φύλαξης των παιδιών συζευγμένων στρατιωτικών και των λοιπών εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αντικειμενικά αποδεδειγμένες δυσκολίες, εν καιρώ ειρήνης.

στ. Στην έγκαιρη-προγραμματισμένη και έμπρακτη εξασφάλιση μέριμνας των εν ενεργεία στρατιωτικών προς «αποσυμπίεση» του ιδιαίτερα απαιτητικού στρατιωτικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι το έτος 2020 μπορεί να θεωρηθεί ότι υπήρξε ιδιαίτερα επίπονο και απαιτητικό για τα εργαζόμενα στελέχη των Ε.Δ. Σε κάθε περίπτωση μεγάλο μέρος στρατιωτικών δεν έλαβαν καλοκαιρινή άδεια, περιορίζοντας δραστικά και το οικογενειακό τους περιβάλλον (συζύγων και παιδιών), δεδομένης της πρόωρης έναρξης της σχολικής χρονιάς στις 07 Σεπτεμβρίου 2020 καθώς και του ενδεχόμενου απορρέοντος περιβάλλοντος  περιοριστικών μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

ζ. Στην έκδοση ημερήσιων βεβαιώσεων ανά εν ενεργεία στρατιωτικό με προσαρμοσμένες υπερωρίες που τελέστηκαν.

Η ηγετική φυσιογνωμία των Ε.Δ. είναι συνυφασμένη τόσο με το παραγόμενο έργο όσο και με την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού που επί των εγγράφων τουλάχιστον της διοίκησης θεωρείται το πολυτιμότερο οπλικό σύστημα και ο σημαντικότερος πολλαπλασιαστής ισχύος.

Το Σωματείο, εκ του θεσμικού του ρόλου, σε επόμενο στάδιο δύναται να εξετάσει, εάν απαιτηθεί ανάλογα των θεμάτων που θίγει, πέραν των γενικών προσεγγίσεων που διατυπώθηκαν παραπάνω, τις προσωποποιημένες παθογένειες που εντοπίζονται ανά Επιτελείο-Μονάδα-Υπηρεσία και αναφέρονται ως παράπονα από τα Τακτικά Μέλη μας καθώς επίσης είναι αναγκασμένο να προσφύγει ως ύστατο μέτρο σε ένδικα μέσα για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Τέλος γνωρίζεται στις διοικητικές αρχές, ότι βάσει του άρθρου 4 του ν.1264/1982 οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν το δικαίωμα «Να καταγγέλλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν τις ίδιες ή τα μέλη τους» καθώς επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης.   

Διαβάστε επίσης για τον Στέφανο Πέρκο: