Επιμελητήριο Σερρών: Οι Σέρρες να είναι αποδέκτης των ωφελειών της Δράσης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

Επιμελητήριο Σερρών: Οι Σέρρες να είναι αποδέκτης των ωφελειών της Δράσης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

Για τη Δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» το Επιμελητήριο Σερρών

και ο πρόεδρος του Χρήστος Μέγκλας ζητάει από το Υπουργείο Οικονομίας

και Ανάπτυξης την να ενταχθεί στις δύο (2)  Προτεινόμενες Πράξεις του Νομού Σερρών για τη Δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑΝεΚ 2014-2020):

  1. «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών»  (Κωδ. ΟΠΣ 5035482)
  2. «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σιδηροκάστρου» (Κωδ. ΟΠΣ 5037465)

Αναλυτικά παρουσιάζεται η επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Μέγκλα προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

«Με το παρόν, ένθερμα ζητάμε την αρωγή και άμεση στήριξη σας για την ένταξη των δύο προτεινόμενων Πράξεων του Νομού Σερρών στη Δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑΝεΚ 2014-2020,

στις οποίες συμμετέχουμε ως Συνδικαιούχος.

Ο Νομός Σερρών και δη η Επιχειρηματική Κοινότητα που το Επιμελητήριο Σερρών εκπροσωπεί, μέσω των δύο Πράξεων,

δικαιούνται να είναι αποδέκτες των ωφελειών και αποτελεσμάτων της εν λόγω Δράσης.

Διότι ο Νομός Σερρών,

όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει σε υποβληθέντα Υπομνήματα,

χρήζει ειδικής αντιμετώπισης και έμπρακτης ενίσχυσης,

δεδομένου του θλιβερού του προνομίου,

εξαιτίας πολλαπλών προβλημάτων,

να κατατάσσεται στην τελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ του συνόλου των Νομών της χώρας.

Η Δράση  «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» είναι πραγματική ευκαιρία

και όχημα καθοριστικής σημασίας για την τοπική οικονομία των δύο μεγαλύτερων αστικών ιστών του Νομού,

ήτοι των Σερρών και του Σιδηροκάστρου.

Μέσω του δημοσίου έργου, ως εφαλτήριο για την τόνωση της εμπορικής κίνησης,

την προσέλκυση επισκεπτών από χώρες των Βαλκανίων,

και την αναβίωση του τουριστικού ενδιαφέροντος,

προβλέπονται νέες θέσεις εργασίας, εισροή συναλλάγματος,

και εν γένει αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων με πολλαπλά οφέλη για την ίδια την τοπική μας Κοινωνία.

Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη φορά θα εισακουστούνε οι εκκλήσεις μας,

και  το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης θα διαδραματίσει τον καθοριστικό του ρόλο εντάσσοντας και τις δύο προτεινόμενες Πράξεις του Νομού μας.

Μόνο με τη στήριξη του Υπουργείου σας μπορούμε να δώσουμε απτή ώθηση ανάπτυξης στον ακριτικό Νομό Σερρών».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» (κωδ. ΟΠΣ 5035482).

Στις 29/11/2018 κατατέθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020,

η με αριθμό 37760 αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη στην πράξη με τίτλο “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”,

συνολικού προϋπολογισμού 1.867.200,00€. Για τον Δήμο Σερρών (Δικαιούχος) το ποσό που αντιστοιχεί είναι 1.493.200,00€ και για το Επιμελητήριο Σερρών (Συνδικαιούχος) είναι 374.000€.

Στις 28/03/2019 ζητήθηκαν και απεστάλησαν συμπληρωματικά στοιχεία της πρότασης

Στις 27/05/2019 υποβλήθηκε από τον Δικαιούχο Ένστασή προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020 σε συνέχεια του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων,

σύμφωνα με τον οποίο η πρόταση του Δήμου Σερρών κατατάχθηκε στην 63η θέση με Συνολική Βαθμολογία 37,6 βαθμούς.

Στην ένσταση ζητήθηκε η αναβαθμολόγηση της πρότασης σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως Σκοπιμότητα πράξης και Ωριμότητας πράξης,

υποβάλλοντας σχετικά δικαιολογητικά

Στις 13/6/2019 κοινοποιήθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων,

σύμφωνα με το οποίο, η ένσταση έγινε εν μέρει αποδεκτή,

δίνοντας επιπλέον 25 βαθμούς σε κριτήριο που αφορά την Ωριμότητα και συγκεκριμένα την Πρόοδο διοικητικών και άλλων ενεργειών.

Η επιπλέον βαθμολογία αυτή όμως,

πολλαπλασιάζεται με συντελεστή βαρύτητας 0,2,

προσδίδοντας μόνο (25-0,2=)5 βαθμούς στη συνολική βαθμολογία,

ήτοι αθροιστικά 42,6 βαθμοί για την προτεινόμενη Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5035482.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here