Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. για τη Ψυχοκοινωνική Μέριμνα Εν Ενεργεία Στρατιωτικών

Την ψυχοκοινωνική μέριμνα των εν ενεργεία Στρατιωτικών ζητά η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.)αναδεικνύει το μείζον θέμα  της ολιστικής ψυχοκοινωνικής μέριμνας των στελεχών των Ε.Δ. εισάγοντας συγκεκριμένη πρόταση βελτιστοποίησης του υπάρχοντος πλαισίου.

  •  Οι στρατιωτικοί υπάλληλοι τελούν σε ειδική σχέση εξουσιάσεως προς το Κράτος επιβαρυνόμενοι με αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις και μετέρχονται εντός  υφιστάμενων γενικών και ειδικών περιορισμών έναντι των λοιπών πολιτικών υπαλλήλων, για τους οποίους οι εν λόγω περιορισμοί εάν επιβάλλονταν δεν θα ήταν ανεκτοί (ΣτΕ 2192/2014), δημιουργώντας παρεμπιπτόντως αγχογόνους παράγοντες που οδηγούν σε εκδήλωση ασθενειών.
  • Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες συνθήκες αυξημένης επιφυλακής αλλά και εμπλοκής των συναδέλφων σε πλήθος συνεχόμενων δράσεων  πέραν της κύριας αποστολής τους, προτείνει στο πλαίσιο πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των Στελεχών των Ε.Δ., πάγια, διμηνιαία και υποχρεωτική ψυχολογική πληροφόρηση καθώς και συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη, υπό εξατομικευμένη βάση και εντός της στρατιωτικής κοινότητας, ήτοι στον εργασιακό χώρο και δια ζώσης, από ειδικούς ψυχικής υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά.) προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα το εργασιακό και κοινωνικό στρες των στελεχών των Ε.Δ.
  • Το Σωματείο θεωρεί ότι η δυνατότητα αυτόβουλης ατομικής πρωτοβουλίας με δια ζώσης επαφή ή με μεμακρυσμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες καθώς και η ετήσια υποχρεωτική ψυχολογική παρακολούθηση δεν δύνανται να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες.

Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.

  • Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
  • Στα ΜΜΕ αποστέλλεται το έγγραφο για τις δικές τους ενέργειες.
  • Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.
  • Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών. 

Διαβάστε επίσης για τον Δήμο Σερρών: