Γενικό Νοσοκομείο Σερρών: Βγήκε η προκήρυξη για τους Αναισθησιολόγους !

Γράψαμε πριν λίγο καιρό πώς έχουμε επί χρόνια στο Νοσοκομείο Σερρών δεν γινόταν μόνιμες προσλήψεις σε γιατρούς.

Όπως επίσης είναι ότι σύμφωνα με τη τελευταία προκήρυξη ολόκληρη 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης διέθεσε 4 θέσεις και είναι όλες για το Νοσοκομείο Σερρών.

Το αν είναι έργο Καραμανλή, λίγο ενδιαφέρει τους Σερραίους πολίτες, αλλά θεωρώ δεδομένο, πως αυτές οι προσλήψεις έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πριν τέσσερα ή πέντε χρόνια, όταν θα ερχόταν η ανάπτυξη που όλο ακούγαμε και ποτέ δεν βλέπαμε.

Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι το Νοσοκομείο μας έχει προβλήματα όπως μας ενημέρωσε πρόσφατα η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών με την ανακοίνωση της.

Η ουσία όμως είναι ότι οι δεσμεύσεις γίνονται.. πράξεις και αυτό τελικά ενδιαφέρει το Σερραϊκό λαό.

Έτσι έρχεται στην ουσία η διαφορά και το … θετικό αντίκτυπο στη κοινωνία μας!

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η προκήρυξη..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για δύο αναισθησιολόγους, τη μισθοδοσία και τα προσόντα που απαιτούνται.

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ.81/Τ·Α’/)4-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ27τ.Α709-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
  2. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α1145).
  3. Την αριθ. Γ4β/Γ.Π. 86902/2019 /7-1-2020 απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ6/Υ.Ο.Δ.Δ. /10-1-2020) Διορισμός του Διοικητή του Γ. Ν Σερρών .
  4. την υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.112185 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών» (φΕΚ332·7τ.Β7ΐ2-12~2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.Υ4α/Γ.Π./33843 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών» (φΕΚ1174/τ.Β’/37-05-2014).
  5. τις διατάξεις του άρθρου 14 της Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.84/τ·Α7ΐ3.042020), όπως κυρώθηκε με το αρ. 1 του Ν.4690/2020 (Φ.Ε.Κ.104/τ.Α730.05.2020) «Κύρωση Π.Ν.Π. σχ. με κορωνοϊό και άλλες διατάξεις».
  6. το αριθμ. πρωτ. 8274/20-05-2020 έγγραφο του Γ.Ν. Σερρών προς την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Οράκης με θέμα: «Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε Δημόσια Νοσοκομεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών covid-19».
  7. την αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.4176302.07.2020 (O.E.K.277VT.B’/D8.07.2020) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή ιδιωτών ιατρών σε δημόσια Νοσοκομεία μεταξύ των Υ.Πε. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».
  8. την αριθμ. πρωτ. 3115^24-07-2020 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. με θέμα: «Έγκριση συνεργασίας ιδιωτών ιατρών με δημόσια νοσοκομεία αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.
  9. τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ν.Σερρών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό, την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) ιατρούς ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, πλήρους απασχόλησης και την πραγματοποίηση έξι ενεργών εφημεριών έκαστος, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες.

Τυπικά Προσόντα γιατρών για το Νοσοκομείο Σερρών

• Πτυχίο Ιατρικής

• Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

• Άδεια Άσκησης Ειδικότητας Αναισθησιολογίας

• Θα συνεκτιμηθούν προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σε συναφή αντικείμενα και η εργασιακή εμπειρία.

Αμοιβή (2.000) ευρώ.

Η μηνιαία αμοιβή για παροχή υπηρεσιών τακτικού ωραρίου των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α’/13.04.2020) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ.104/τ.Α’/30.05.2020) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση συμμετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μοριοδοτούνται με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου δύνανται, με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’.

Καθήκοντα

Πέραν της συμμετοχής των ιατρών στο πρόγραμμα του Νοσοκομείου, οι ιατροί δύνανται, με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Διευθυντή της Κλινικής, να συμμετέχουν στις εφημερίες του Νοσοκομείου με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β».

Αϊτήσεις-Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με απόδειξη, στη Διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

3° χλμ Σερρών-Δράμας

Τ.Κ. 62100-Σέρρες

με την ένδειξη:

«Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συνεργασία με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών».

Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας ταχύ μεταφοράς. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το ανωτέρω γρονικό διάστημα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και ξεκινάει από την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Επιλογή

Η επιλογή θα γίνει από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Σερρών.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο

Διαβάστε επίσης για το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών