Χρήστος Κατσαρός: Δεν θέλει την διαφάνεια ο Δομουχτσίδης

Τον Δήμαρχο Σιντικής καταγγέλει με επιστολή του ο δημοσιογράφος και διαχειριστής  της ιστοσελίδας «ΓΡΑΦΙΔΑ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» Χρήστος Κατσαρός

Αναλυτικά στην επιστολή του ο κ. Κατσαρός αναφέρει τους λόγους σύμφωνα με τους οποίους ζητά συγκεκριμένα έγγραφα του Δήμου και εφόσον δεν ικανοποιηθούν οι αιτήσεις του εντός της εβδομάδος θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος να ζητήσει δικαστική προστασία

Αναλυτικά η επστολή του έχει ως εξης:

Κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς συνεχίζετε να ερμηνεύετε τους νόμους κατά το δοκούν στην προσπάθεια σας να συγκαλύψετε τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στην ανυπόστατη και άκυρη ορκωμοσία των αιρετών του Δήμου Σιντικής την 30-8-2019 και τα όσα ευτράπελα ακολούθησαν και με το με αριθμό πρωτ. 626/23-1-2020 έγγραφό σας το οποίο μου επιδόθηκε την  29-1-2020 εκπρόθεσμα απορρίψατε αναιτιολόγητα τις από 9-1-2020 και 20-1-2020 αιτήσεις με τις οποίες ζήτησα την χορήγηση στοιχείων και δημοσίων εγγράφων που τηρούνται στον Δήμο Σιντικής.  

Ως γνωστόν μετά τις δυο αναφορές μου, στις 29-10-2019 και 20-11-2019 αντίστοιχα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,  από την οποία κληθήκατε για παροχή εξηγήσεων, υποβάλλατε το με αριθμό πρωτ. 12312/19-11-2019 15σέλιδο έγγραφο του Δήμου Σιντικής, «Σημείωμα Εγγράφων Απόψεων», με το οποίο συνομολογήσατε και επιβεβαιώσατε τις καταγγελίες μου και ειδικότερα την μεμονωμένη ορκωμοσία της δημοτικής συμβούλου Σουλτάνας Ρόδη στο γραφείο σας περί ώραν 14:00 την 30-8-2019  πριν την επίσημη τελετή ορκωμοσίας όλων των υπολοίπων δημοτικών συμβούλων στις18:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας στο ισογειο του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Στην ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε κλήθηκα να καταθέσω ως μάρτυρας την 10-1-2020  και κατόπιν παράτασης που ζήτησα τελικώς κατέθεσα την 24-1-2020 ενόρκως ενώπιον του Πταισματοδίκη Σιδηροκάστρου.

Στο με αριθμό πρωτ. 626/23-1-2020 έγγραφό σας με το οποίο αρνηθήκατε την χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων με την αιτιολογία ότι  κλήθηκα να καταθέσω ενόρκως ως απλός μάρτυρας  ατυχήσατε με την επίκληση του άρθρου 5 του ΚΔΔ ν. 2690/1999  ισχυριζόμενος ότι δεν έχω ειδικό έννομο συμφέρον να λάβω γνώση και αντίγραφα των εν λόγω δημοσίων διοικητικών εγγράφων, ενώ 

κύριε Δήμαρχε ,

είναι απόλυτα σαφές ότι στην εν λόγω υπόθεση η οποία ξεκίνησε , όπως πολύ καλά γνωρίζετε , από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ της ενημερωτικής ιστοσελίδας «Γραφίδα Σιντικής» της οποίας τυγχάνω ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής , είμαι όχι «απλός μάρτυρας» αλλά ο βασικός μάρτυρας  και μάλιστα μάρτυρας υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος , το οποίο παραβιάζετε κατ’ επανάληψη με τις συγκεκριμένες ενέργειες σας από 30-8-2019 μέχρι και σήμερα.

Είναι επίσης απόλυτα σαφές ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 § 1 του ν. 2690 της 5/9.3.1999 «κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων» (Πρβλ. Ολομ ΣτΕ 94/2013)

Στην έννοια του «κάθε ενδιαφερόμενος» περιλαμβάνεται, κατά μείζονα λόγο, και αυτός που έχει εύλογο έννομο συμφέρον (Βλ. και ΣτΕ 1397/1993, ΣτΕ 841/1997, ΣτΕ 205/2000, ΣτΕ 3130/2000 και Λαζαράτο, Δ 1998,1230 για την έννοια του ευλόγου ενδιαφέροντος βλ. ΣτΕ 1214/2000 ΔιΔικ 2006,1200) στην έννοια δε του «όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον» ,περιλαμβάνεται και αυτός που αναφέρεται σε επιδίωξη δικαστικής προστασίας.

Το άρθρο 5 παρ. 1 του ΚΔΔιαδ θεμελιώνει το δικαίωμα του κάθε ενδιαφερομένου, φυσικού ή νομικού προσώπου, στην ελεύθερη πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα χωρίς την επίκληση έννομου συμφέροντος.

Η μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι η γραπτή αίτηση».

Κύριε Δήμαρχε, 

«ως διοικητικά έγγραφα κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων (άρθρο 5 παρ. 1 Ν.2690/99) νοούνται όσα συντάσσονται από δημόσιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του ειδικότερου προσδιορισμού τους και αδιάφορα αν αφορούν τον αιτούντα ή τρίτα πρόσωπα  όπως επίσης δεν απαιτείται να έχουν το χαρακτήρα των εκτελεστών πράξεων, συνεπώς περιλαμβάνεται κάθε έγγραφο που έχει συνταχθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Επίσης ως διοικητικά έγγραφα θεωρούνται, ως εκ του σκοπού των άνω διατάξεων, και αυτά που χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου.

Κατά την Εισηγ. Εκθ. του Ν. 1599/1986 – σε σχέση με το άνω άρθρο 16 αυτού – περιλαμβάνονται «ό,τι υπάρχει μέσα στα αρχεία της διοίκησης» Περιλαμβάνονται και τα δικαιολογητικά.

Ομοίως, αντιμετωπίζονται ως διοικητικά έγγραφα κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και τα έγγραφα που δεν συντάχθηκαν από δημόσιες υπηρεσίες, αλλά έχουν καταχωρισθεί και βρίσκονται σε αυτές, διότι υποβλήθηκαν από ιδιώτες ως δικαιολογητικά ή ως προϋπόθεση για την έκδοση διοικητικής πράξης και, εν πάση περιπτώσει, έχουν αποτελέσει στοιχεία της διοικητικής δράσης.

Είναι, ενδεικτικά: Οι εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι, οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

Η απαρίθμηση στο νόμο είναι ενδεικτική».

Σας επισημαίνω ότι έχετε παραβιάσει για πολλοστή φορά την θεμελιώδη Αρχή του Διοικητικού Δικαίου, την Αρχή της Διαφάνειας

Κύριε Δήμαρχε ,

σας επισημαίνω ότι έχετε παραβιάσει για πολλοστή φορά την θεμελιώδη Αρχή του Διοικητικού Δικαίου, την  Αρχή της Διαφάνειας , η οποία προκύπτει  από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ 3 του Συντάγματος  για την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στα διοικητικά  έγγραφα αλλά και από στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ 9 ,29 παρ 2 , 102 παρ 5 103 παρ 7 του Συντάγματος. 

Η διαφάνεια αποσκοπεί στην αποκάλυψη και στον ουσιαστικό έλεγχο της δράσης των δημοσίων αρχών.

Με το νέο άρθρο 5Α § 1 Συντ. το δικαίωμα αυτό συμπεριλήφθηκε στο Κεφάλαιο των Ατομικών Δικαιωμάτων, ενώ με το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) ορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης του πολίτη στα διοικητικά έγγραφα, που επιτρέπεται κατόπιν (γραπτής) αίτησης του ενδιαφερομένου και με τη συνδρομή «εύλογου ενδιαφέροντος (συγκεκριμένης προσωπικής έννομης σχέσης συνδεόμενης με το περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων, στα οποία ζητείται η πρόσβαση), προκειμένου περί δημοσίων εγγράφων ή «ειδικού εννόμου συμφέροντος», προκείμενου περί ιδιωτικών εγγράφων.

Κύριε Δήμαρχε , 

εκ των ανωτέρω είναι απολύτως βέβαιο ότι δικαιούμαι  απόλυτα την χορήγηση των αιτούμενων διοικητικών εγγράφων, χωρίς να απαιτείται από τον νόμο «ειδικό έννομο συμφέρον» αλλά αρκεί η συνδρομή απλώς «του εύλογου ενδιαφέροντος», το οποίο προκύπτει από την δημοσιογραφική μου ιδιότητα και μόνο πέραν αυτής του μάρτυρα υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος και με την πρακτική σας αυτή προβάλετε προσκόμματα την διερεύνηση της υπόθεσης απονομή της δικαιοσύνης.

Άλλωστε «η υποχρέωση των δημοσιογράφων για έγκυρη και ακριβή ενημέρωση του κοινού μέσω της αρχής της τεκμηρίωσης –η οποία ανάγεται ευθέως στην αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης προς το κοινό– καθιστά την πρόσβασή τους σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία όχι απλώς δικαίωμα, αλλά και υποχρέωσή τους.

Η ανάγκη για τεκμηρίωση των ειδήσεων ουσιαστικά κατοχυρώνει το εύλογο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων

Η ανάγκη για τεκμηρίωση των ειδήσεων ουσιαστικά κατοχυρώνει το εύλογο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων για να ζητούν από τη διοίκηση πληροφορίες που βρίσκονται μέσα σε δημόσια έγγραφα», (Π. Λαζαράτος, για την έννοια του ευλόγου ενδιαφέροντος) 

Eπειδή η άρνησή σας να ικανοποιήσετε την αίτηση μου δεν είναι αιτιολογημένη αλλά καταχρηστική και παράνομη διότι μου αποκρύπτονται διοικητικά έγγραφα που τηρούνται στον Δήμο Σιντικής, την επίδειξη των οποίων νομίμως αιτούμαι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν οι αιτήσεις μου εντός της εβδομάδος θα είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω δικαστική προστασία και επιφυλάσσομαι  για την άσκηση παντός άλλου νομίμου δικαιώματος μου.

Διαβάστε επίσης εδώ:


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here