Μετά τα lockdown και τις αυξήσεις στην εστίαση: Υπερχρεωμένες οι επιχειρήσεις

Ο κλάδος της εστίασης συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που επλήγησαν δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. 

Από τη μια μεριά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι επιχειρήσεις τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής της λειτουργίας τους για τουλάχιστον 9 μήνες, ενώ από την άλλη μεριά, για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας η κυβέρνηση έλαβε κάποια μέτρα για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις «ζωντανές»

Όμως η εμφάνιση του πληθωρισμού εξουδετέρωσε την προοπτική μίας δυναμικής ανάκαμψης, με αποτέλεσμα τα προβλήματα που είχαν συσσωρεύσει οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης φαίνεται ότι εντάθηκαν, με κυριότερο εκείνο της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους

Στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης: Σοβαρές οι επιπτώσεις της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης


Μετά τα lockdown και ευρύτερα το πλήγμα από την πανδημία, έχει έρθει η ενεργειακή κρίση να εντείνει την πίεση στον κλάδο της εστίασης.

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων εστίασης βρίσκεται σε κατάσταση υπερχρέωσης καθώς περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις έχουν καθυστερημένες οφειλές σε τουλάχιστον 3 κατηγορίες υποχρεώσεων, ενώ 4 στις 10 επιχειρήσεις έχουν παράλληλα ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όλα αυτά προκύπτουν από την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης.

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας είναι:

Περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος έκλεισαν το 2021 με ζημιές.

Ο αριθμός των πελατών καθώς και οι ποσότητες των παραγγελιών μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 για το 52,9% και το 63,7% των επιχειρήσεων του δείγματος αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης αυξήθηκε μεσοσταθμικά τους τελευταίους 12 μήνες κατά 41,7%, λόγω της αύξησης των σημαντικότερων από τα επιμέρους κόστη τους (ενέργειας, προμήθειας πρώτων υλών/εμπορευμάτων, καύσιμων, εργασίας, ενοικίου). Ειδικότερα, τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκε μεσοσταθμικά :

   – το κόστος ενέργειας κατά 87,2%,

– το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά 37,9%,

   – το κόστος καυσίμων κατά 50,8%,

   – το κόστος εργασίας κατά 15%,

   – το κόστος ενοικίου κατά 6,8%.

   – Περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τις τιμές τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

   – Μεσοσταθμικά η αύξηση των τιμών πώλησης αγαθών/υπηρεσιών ανήλθε στο 10,7%.

   – Περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Συγκεκριμένα περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν έχουν καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, ενώ περισσότερες από 1 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως τα ταμειακά τους διαθέσιμα επαρκούν για λιγότερο από 1 μήνα.

   – Το αυξημένο κόστος λειτουργίας, η έλλειψη ρευστότητας και η μείωση της ζήτησης

   – φαίνεται ότι έχουν οδηγήσει την συντριπτική πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους.

   – Σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος έχουν καθυστερημένες οφειλές προς το Δημόσιο ή σε ιδιώτες. Για το 83,2% των επιχειρήσεων αυτών οι οφειλές δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ειδικότερα από το σύνολο των επιχειρήσεων εστίασης του δείγματος:

   – το 46,6% έχει καθυστερημένες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ,

   – το 46,6% έχει καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας

   – το 43,2% έχει καθυστερημένες οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ,

   – το 35,9% έχει καθυστερημένες οφειλές προς την εφορία,

   – το 30,6% έχει καθυστερημένες οφειλές προς προμηθευτές,

   – το 22,8% έχει καθυστερημένες οφειλές σε λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση κ.α.),

   – το 18,4% έχει καθυστερημένες οφειλές ενοικίου,

   – το 16% έχει καθυστερημένες οφειλές προς τις τράπεζες.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος πραγματοποίησαν κάποιου είδους επένδυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 


Ψηφιακές πλατφόρμες και θέσεις εργασίας

Περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα, πχ. E-fοοd,wolt,Box κ.α.. Από αυτές οι μισές επιχειρήσεις (50,1%) δηλώσαν ότι δραστηριοποιήθηκαν πρώτη φορά σε ψηφιακές πλατφόρμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Μεταξύ των προβλημάτων που έχει κληροδοτήσει η πανδημική κρίση στον κλάδο της εστίασης είναι και οι κενές θέσεις εργασίας. 

Περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις εστίασης του δείγματος έχουν κενές θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγματος να έχει σοβαρές δυσκολίες να λειτουργήσει στο 100% της παραγωγικής της δυναμικότητας.