Δήμος Σερρών: Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00′ μ., η 14η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 ΘΕΜΑ 1οΈγκριση πρακτικού 3/11-03-2022 της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού (φωτοαντιγραφικού χαρτιού)», προϋπολογισμού 45.341,19€ χωρίς ΦΠΑ και 56.223,08€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού 3/15-03-2022 της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Mίσθωση μηχανημάτων έργου  2021-2022 προϋπολογισμού 150.000,00 χωρίς Φ.Π.Α και 186.000,00 με Φ.Π.Α».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης μέρους της μελέτης στο πλαίσιο του μείζονος διαγωνισμού για την προμήθεια «Λιπαντικών για τις ανάγκες του δήμου Σερρών για ένα(1) έτος και των νομικών του προσώπων για τρία(3) έτη, προϋπολογισμού 15.534,00 € προ ΦΠΑ & 19.262,16 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4οΤροποποίηση ή μη της υπ΄ αριθ. 91/2022 Α.Ο.Ε. περί αλλαγή σύνθεσης των μελών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων (στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών» του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ΄ αριθμ.21357/31-07-2020 σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ», ποσού 34.300,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α, για επιπλέον εννέα  (09) μήνες.

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση χρονικής παράτασης της υπ΄ αριθμ.:11322/07-05-20 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 20SYMV006670653 2020-05-07, για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος  για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών ποσού 37.660,00€ χωρίς ΦΠΑ και  με 46.698,40€ ΦΠΑ.».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση  μετακίνησης  του  με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΙ-9544  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 17η Μαρτίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την μεταφορά του Δημάρχου Σερρών κ.Αλέξανδρου Χρυσάφη και της ειδικής συνεργάτιδας του Δήμου κ.Αλεξάνδρας Ελευθεριάδου, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, λόγω λανθασμένης εγγραφής.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37,69€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Π. Κ. του Ν.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 185,00€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. M. R. του S.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 185,00€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ.S. N. του H.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.256,19€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 989,52€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή των εφημερίδων «Καθημερινός Παρατηρητής», «Πρόοδος» και «Ελευθερία» για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Αισθητική, Λειτουργική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων μέσω Συστημάτων Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Υπόγειων Κάδων».

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 62.844,80€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή αποζημίωσης στην κ.Ζ.-Σ. Σ., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π.786 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Αλιμπέκιοι».

ΘΕΜΑ 19ο:Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Επισκευές-συντηρήσεις-ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών ετών 2018-2019 ».

ΘΕΜΑ 20ο:Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Σερρών ».

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση χρονικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Ενεργητική Πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ»

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ΄ αρ. 121/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού Δήμου Σερρών”, με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2020 του Ν.Π. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού Δήμου Σερρών”  ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».