Για αυτά τα θέματα συνεδριάζει τώρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών

Η 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών, θα γίνει δια τηλεδιασκέψεως σήμερα Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00′ , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ΘΕΜΑ 1ο:

Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Έφεσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», στρεφόμενης εκτός των άλλων και κατά του Δήμου Σερρών και κατά της υπ΄ αριθμ. 401/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σερρών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας Ν.3869/2010).

ΘΕΜΑ 2ο:

Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών,

στη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 3/26-1-2021 αγωγής της εταιρίας “ΠΑΝ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.”, στρεφόμενη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”

ΘΕΜΑ 3ο:

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1956/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ),

σχετικής με την αριθμό κατάθεσης ΑΓ14428-3-2019 αγωγή της εταιρίας “ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΑΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΓΟΛΗΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Ο.Ε.”, στρεφόμενη κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας “με χημικές τουαλέτες έτους 2020”,

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας 40.560,00€ χωρίς ΦΠΑ και 50.294,40€ με ΦΠΑ και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία:

«Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης»

για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 6ο:

Αποδοχή ή μη της από 12-2-2021 γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της ένστασης του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», κατά της υπ΄ αριθ. 12/2021 Α.Ο.Ε.

με θέμα «Έγκριση των πρακτικών I και II της Επιτροπής Διαγωνισμών, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης της με αρ.39/2020 μελέτης με τίτλο :

«Διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά του Δήμου Σερρών (10ΕΤΙΑΣ 2018-2027)», προϋπολογισμού 36.344,11€ με ΦΠΑ.24%».

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 08/2020 επικαιροποιημένης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής,

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

“ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ”, προϋπολογισμού 357.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 11/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού,

για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,

για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»,

προϋπολογισμού 82.500,00 € χωρίς ΦΠΑ & 102.300,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 15/2021 μελέτης του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών,

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , περ. γ’ παρ. 2 αρθ. 32 ν.4412*2016 (Α’147) και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου:

“Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Σερρών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 4 Ιανουαρίου 2021”,

προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. & 74.400,00€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 26498/15-09-2020 σύμβασης, για την

“Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2020-2021”,

συνολικού ποσού 94.221,00 € χωρίς ΦΠΑ και 106.469,73 € με Φ.Π.Α., ως προς την χρονική της παράταση έως την 31-12-2021.

ΘΕΜΑ 11ο:

Έγκριση επανάληψης διαδικασίας δημοπράτησης της με αρ. 49/2020 μελέτης:

“Αναπροσαρμογή – Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών”.

ΘΕΜΑ 12ο:

Περί μείωσης ή μη του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών λόγω COVID-19 και καθορισμός του ποσοστού μείωσης.

ΘΕΜΑ 13ο:

Έγκριση Εκθέσεων Πεπραγμένων της Δομής Παροχής Συσσιτίου και του αντίστοιχου διαχειριστικού απολογισμού, για τη χρονική περίοδο από 1-7-2020 έως 31-12-2020.

ΘΕΜΑ 14ο:

Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος αποζημίωσης για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος Σερρών λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία του κ. Κοκαλίδη Νεοκλή.

ΘΕΜΑ 15ο:

Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων,

τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π.

από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 16ο:

Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων,

τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 17ο:

Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών από εκπρόθεσμη παραλαβή ταχυδρομικών επιταγών.

ΘΕΜΑ 18ο:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 31,00 € με Φ.Π.Α., για την ανανέωση του ονόματος χώρου (domain name) serres.gr στο διαδίκτυο μέσω εταιρείας-καταχωρητή.

ΘΕΜΑ 19ο:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 40,00 € με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντως στον κ.Κεχαγιόγλου Ιωσήφ του Φιλίππου, λόγω κλήσης σε λάθος αυτοκίνητο.

ΘΕΜΑ 20ο:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 43,93 € με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντως στην κ.Παπαδοπούλου Αναστασία του Ιωάννη λόγω πλεονασματικής κατάθεσης.

ΘΕΜΑ 21ο:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 1674,00 € με Φ.Π.Α., για την υπηρεσία των ηλεκτρικών βάσεων πληροφοριών “Νομοτέλεια”.

ΘΕΜΑ 22ο:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 116,60 € με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος υπ’ αριθμ. 843 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως, στην εφημερίδα “Ελεύθερο Βήμα”.

ΘΕΜΑ 23ο:

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 9.419,87 € με Φ.Π.Α., για την απόδοση μισθωμάτων σχολικών αγρών που εισπράχθηκαν κατά το 2020.