Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Διοργανώνει Διαδικτυακό Εργαστήριο

Διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διαδικτυακό Εργαστήριο

Κατά την διάρκεια του Διαδικτυακού Εργαστηρίου θα γίνει παρουσίαση της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020,
της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
αξιολόγησης της Στρατηγικής και ανάλυση των δεδομένων συμμετοχής της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο πρόγραμμα Ερευνώ – Καινοτομώ –
Δημιουργώ.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διαδικτυακό Εργαστήριο με θέμα «Καταγραφή Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών»

Διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και την Αυτοτελή Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας
και θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. απευθύνει το
Επιμελητήριο Σερρών


Κατά την διάρκεια του Διαδικτυακού Εργαστηρίου θα γίνει παρουσίαση της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020,
της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
αξιολόγησης της Στρατηγικής και ανάλυση των δεδομένων συμμετοχής της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο πρόγραμμα Ερευνώ – Καινοτομώ –
Δημιουργώ.

Επιπλέον, θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω
ερωτήματα:

  • Ποιοι τομείς αγοράς πιστεύετε ότι θα έχουν δυναμική την επόμενη δεκαετία στην περιοχή;
  • Ποιες τεχνολογίες πιστεύετε ότι μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής;

Οι Περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση
(στρατηγικές RIS3), είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού
μετασχηματισμού μιας περιφέρειας, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε
περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στην οικονομία της
γνώσης και στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ).

Οι
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αναπτύσσονται μέσω της εμπλοκής της
δημόσιας διοίκησης, της βιομηχανίας (αγοράς), της έρευνας και της κοινωνίας
των πολιτών (Μοντέλο της Τετραπλής Έλικας) σε μια συμμετοχική διαδικασία
λήψης αποφάσεων, την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP).

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός
Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» που έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Δείτε επίσης για τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας