ΕΒΕΣ Έως την Δευτέρα η επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής

σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021

υποβάλλονται έως την Δευτέρα 22.02.2021 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport».

Στην υπ. αριθμ. ΓΔΟΥ 154/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 540/Β’/11.02.2021) περιγράφεται η διαδικασία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης,

ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει,

καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση

η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.