Η προσφυγή της Καλλιόπης Ευαγγελίδου Δεκτή έγινε κατ΄αρχή από την αποκεντρωμένη

Δεκτή έγινε κατ΄αρχή η προσφυγή της πρώην καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών κ Καλλιόπης Ευαγγελίδου κατά της απόφασης για την διαδικασία πρόσληψης του κ Ανδρέου .

Σύμφωνα με την απόφαση της αποκεντρωμένης που ουσιαστικά λειτουργεί ως Επόπτης Ο.Τ.Α. και φυσικά µπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, έγινε δεκτή η  προσφυγή της Καλλιόπης Ευαγγελίδου, τέως Καλλιτεχνικής ∆ιευθύντριας του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και υποψήφιας για την θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι αριθ.225/2021, 1/2022 και 6/2022 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.ΚΕ.∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών

Γιατί έγινε δεκτή η προσφυγή;

Πρώτον γιατί στην προκήρυξη στο Κεφάλαιο Β, στα επισυναπτόµενα µε την αίτηση δικαιολογητικά συµµετοχής για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων συµπεριλαµβανόταν και «..ii.Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν ως καλλιτεχνικοί διευθυντές σε άλλο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ή άλλη Κοινωφελή Θεατρική Επιχείρηση, Ωδείο ή Μουσική Σχολή κατά την διενέργεια της προκήρυξης και δεν κατέχουν άλλη έµµισθη θέση στον δηµόσιο τοµέα, ούτε παρέχουν εξαρτηµένη εργασία στον ιδιωτικό τοµέα».

Η υποψηφιότητα της κ. Ευαγγελίδου δεν έγινε δεκτή μιας και οι υποψήφιοι είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι ηµερών από την δηµοσίευση της προκήρυξης και η προσφεύγουσα κατέθεσε µε την αίτηση συµµετοχής της και Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία ανέφερε «…ότι η σύµβαση ηθοποιού που είχε µε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για ορισµένο χρόνο, θα διακόπτονταν σε περίπτωση που γινόταν επιλογή της για την θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών».

Πράγμα που σημαίνει πως ο ανωτέρω όρος που συµπεριλήφθηκε στην προκήρυξη για την επιλογή του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, είναι παράνοµος και καταχρηστικός και φυσικά περιορίζει τα κριτήρια επιλογής και νοθεύει τον βιώσιµο και ουσιώδη ανταγωνισµό, καθώς δυσχεραίνει την συµµετοχή υποψηφίων, οι οποίοι κατέχουν και τα προσόντα άλλα και την ικανότητα για την πλήρωση της εν λόγω θέσης.
Επίσης η αποκεντρωμένη θεωρεί πως κακώς συμμετείχαν μέλη του Δ.Σ. και στην σύνθεση του Δ.Σ. που ήταν το όργανο που αποφάσισε την επιλογή του καλλιτεχνικού διευθυντή, αλλά και στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων 

Συνεπώς στην απόφαση συµµετείχαν Σύµβουλοι που ήταν και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο ως αρµόδιο όργανο προέβη στην επιλογή του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, µε συνέπεια να υφίσταται ταύτιση µελών των δυο οργάνων, κατά παράβαση του νόµου.

Θα μου πείτε και τώρα τι θα γίνει;

Μπορεί η Ευαγγελίδου που κέρδισε την μάχη θα κερδίσει όμως και τον πόλεμο;

Από δύσκολο εως αδύνατο, καθώς και βέβαιο είναι πως το ΔΗΠΕΘΕ θα προσφύγει στο άρθρο 152, αλλά και ήδη με την πρόσληψη του κ. Ανδρέου, έχει διατυπωθεί σαφέστατα η θέληση του …

Οπότε απλά χάθηκε μια μάχη, αλλά όχι ο …πόλεμος!

Σωστά;