ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ: Δικό μας το GREEN CREW

Με αφορμή τη λήξη του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – GREEN CREW», η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το έτος 2016 και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2020, η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων με στόχο την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των πολιτών παραθέτει το ιστορικό του ως άνω προγράμματος, που έχει ως εξής: 

 1. Στις 30-03-2016 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020 (απόφαση δημοτικού συμβουλίου αρ. 190/2016)
 2. Στις 14-04-2016 ο Δήμος Σερρών υπέβαλε την αίτηση (αρ. πρωτ. 15139) 
 3. Στις 06-10-2017 υπογράφηκε η σύμβαση επιχορήγησης 
 4. 06-10-2017 ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 
 5. Στις 01-11-2017 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών η αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 129.628 €  (αριθμός απόφασης δημοτικού συμβουλίου 805/01-11-2017) 

Εν συνεχεία ακολούθησαν οι προβλεπόμενες συμβάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος (συμβάσεις, παροχής υπηρεσιών, προσωπικού, προμηθειών). 

Το ως άνω πρόγραμμα συμβάλλει στη διαχείριση «πράσινων» απορριμμάτων και στην «πράσινη» απασχόληση. 

Ο συνολικός στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω της «πράσινης εξειδίκευσης» και η εξασφάλιση θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην ανάπτυξη, οργάνωση, συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση κοινωνικών επιχειρήσεων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. 

Τα αποτελέσματα έργου είναι: 

 • Ενημέρωση των πολιτών σε θέματα διαχείρισης βιοαποβλήτων και κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 • Καθοδήγηση και πληροφόρηση για την διαδικασία δημιουργίας Κοιν.Σ.Επ. με αντικείμενο την διαχείριση των βιοαποβλήτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 • Λειτουργία μικρής κλίμακας ανοικτής πιλοτικής μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων στον Δήμο Σερρών και παραγωγή κομπόστ. Στόχος η ενημέρωση των πολιτών για τη διαδικασία παραγωγής του οργανικού λιπάσματος και την χρήση του στην αγροτική περιοχή του Δήμου. 
 • Αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης και προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης των πράσινων αποβλήτων. 
 • Ενεργοποίηση υφιστάμενης Κοιν.Σ.Επ. σχετικής με τη διαχείριση αποβλήτων, υποστήριξη, εκπαίδευση – κατάρτιση των μελών της στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. 
 • Απασχόληση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε άτομα από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 

Διαβάστε επίσης για τις ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών: