Στο Δήμος Σιντικής: Τη Δευτέρα η τακτική συνεδρίαση του Σώματος

Στις 21η Σεπτεμβρίου  2020 , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τακτική  συνεδρίαση του Σώματος η οποία βάσει της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020 και σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /ΤΑ΄) , με τα παρακάτω 7  θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. 135/2020 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ¨ Αύξησης συμμετοχής του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε¨  

ΘΕΜΑ 2 Έγκριση 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 3 Έγκριση 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 4 Έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 5 Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σιντικής και του Σωματείου ¨ΦΙΛΟΣΙΝΤΙΚΕΣ¨ (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Κα Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 6 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 169/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του νέου ρυμοτομικού σχεδίου στη Ροδόπολη για την κατασκευή δημοτικού σχολείου.

ΘΕΜΑ 7 Ανανέωση  συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων  του  Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

Διαβάστε επίσης για τον Αθανάσιο Μασλαρινό: