Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση αναχωμάτων στο Στρυμόνα

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμού Στρυμόνα στο τμήμα Θολός-Πεθελινός» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ, υπέγραψε τη Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος.

  Οι  εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών του υφιστάμενου αναχώματος του ποταμού Στρυμόνα στο τμήμα Θολού – Πεθελινού, σε μήκος 3.200μ., όπου παρατηρήθηκε καθίζηση και αλλοίωση, με αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής και αύξηση της πιθανότητας θραύσης. 

Επίσης, εκτός του αναχώματος πρόκειται να γίνει συντήρηση και αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του παράπλευρου αμμοχαλικοστρωμένου δρόμου συνολικού μήκους 400μ περίπου.

Όλες οι εργασίες, που πρόκειται να εκτελεστούν, περιλαµβάνονται µε λεπτοµέρειες στην  εγκεκριµένη µελέτη της υπηρεσίας και η δαπάνη εκτέλεσής τους, (µε Γ.Ε. και Ο.Ε.),  σύµφωνα µε την προσφορά της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, ανέρχεται στο ποσό των 105.904,29 ευρώ.

Το ποσό αυτό αποτελεί το συνολικό συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο και συµπεριλαµβάνει το προβλεπόµενο για απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό (13.813,60 ευρώ).

Στο ως άνω ποσό, δεν συµπεριλαµβάνονται οι προβλεπόµενες δαπάνες, 

Αναθεώρησης συνολικού ποσού 37,44 ευρώ και για Φ.Π.Α. 24% (25.426,02 ευρώ), οι οποίες συνυπολογιζόµενες αναβιβάζουν τη συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 131.367,75 ευρώ. 

2. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412 /2016 ‘’∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.), όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά µε την κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων και οι οποίες µνηµονεύονται αναλυτικότερα στη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 

3. Τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας και η σειρά ισχύος τους ορίζονται στη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 

4. Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος, θα γίνεται µε βάση λογαριασµούς, που θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Νόµου 4412 / 2016, όπως αυτό ισχύει σήµερα. 

5. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για έργα µε ανάλογη πηγή χρηµατοδότησης. 

6. Όπως αναφέρεται και στην εγκεκριµένη Ε.Σ.Υ., άρθρα 7 και 13, η συνολική προθεσµία  περαίωσης των εργασιών είναι Εννέα (09) µήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης αυτής, µε ηµεροµηνία περαίωσης την 23/06/2021

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Καρπουχτσή: