Την Τρίτη η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στο Δήμο Σερρών

Η 16η τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής, του Δήμου Σερρών  θα  γίνει  διά  περιφοράς  στις 26-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), σε συνεδρίαση για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης ΑΠΑΛ 5/2020 Αίτησης των Αντωνίου Γιαννισλή κλπ, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ  2ο:   Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην συζήτηση της με αριθμό καταχ. ΕΦ390/6-3-2019 έφεσης των: 1) Βασιλείου Μπεντιούλη του Βενέτη και 2) Κυριάκου Μπεντιούλη του Βενέτη, κατοίκων Νέου Σουλίου Σερρών, κατά του Δήμου Σερρών και της με αριθμό  346/28-8-2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών. 

ΘΕΜΑ  3ο:   Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Γ Τμήμα Ουσίας – Τριμελές), στην εκδίκαση της με αριθμό καταχ. ΑΓ144/28-3-2019 αγωγής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΑΤΣΗ –  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΓΓΟΛΗΣ- ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  Ο.Ε», κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία  “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 4ο:   Αποδοχή  εξώδικου  συμβιβασμού  και  έγκριση καταβολής αποζημίωσης υπέρ πέντε (5) αγροτών κατοίκων του Δήμου Σερρών, λόγω ζημίας της καλλιέργειας στα αγροτεμάχια τους από πλημμύρα με υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 2/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020”, προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  της  υπ΄ αριθ. 3/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Μικροεπισκευές & αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δήμου Σερρών έτους 2020”, προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση   της   υπ΄ αριθμ. 4/2020  μελέτης  του  Τμήματος   Δημόσιας   Υγείας   του  Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια φαρμάκων μη συνταγογραφούμενων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες : α) του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού, β) των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΠΕ), και των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ) και γ) των Δομών του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 27.033,87 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση  του  πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την “Προμήθεια Αρδευτικών Υλικών Δήμου Σερρών, έτους 2020”, προϋπολογισμού 73.957,05 € με Φ.ΠΑ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την “Προμήθεια Φυτικού Υλικού Δήμου Σερρών, έτους 2020”, προϋπολογισμού  67.874,25 € με ΦΠΑ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.   

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση   του   πρακτικού  της   επιτροπής   διαγωνισμών   ελέγχου   και   αξιολόγησης   των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την  εκτέλεση της υπηρεσίας οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ», Υποέργο 9, προϋπολογισμού 43.400,00€ με Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή  δωρεάς της εταιρείας «ΣΤΑΜ. ΚΑΝΤΖΑΣ  Α.Ε.Β.Ε.», Σούπερ Μάρκετ, στο Δήμο Σερρών.

ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους  

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που έχουν ενταχθεί στην ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020),(ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020)  & (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020).

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 150,00€ με ΦΠΑ, για την χάραξη μαρμάρινου πίνακα Δημάρχων.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 5.278,00€, για την προμήθεια λαβάρων και σημαιών για το σημαιοστολισμό των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών, για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.488,75€, για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 17ο:Αναμόρφωση εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ. έτους 2020 (26η), που αφορά την  υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του Συστήματος Γραμματοσήμανσης του Δήμου Σερρών και προμήθεια μελανωτήρων γραμματοσήμανσης για το 2020.

ΘΕΜΑ 18ο:Αναμόρφωση  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (27η), που αφορά την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ειδών διατροφής για 50 οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, λόγω επιβολής μέτρων για την εξάπλωση του κορονοϊου COVID-19».

ΘΕΜΑ 19ο:Αναμόρφωση  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (29η), που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 870.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), για την Πράξη: “ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 20ο:Αναμόρφωση  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (30η), που αφορά την δαπάνη της παροχής υπηρεσίας «Έκτακτο κλάδεμα- κοπή επικίνδυνων δέντρων για λόγους δημόσιας ασφάλειας έτους 2019».

Διαβάστε επίσης για το Δήμο Σερρών: