Τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή για την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών

Στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:        

ΘΕΜΑ 1οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου να  παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδρίαση για την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ8/18-1-2019 προσφυγή της Φωτεινής Αντωνιάδου του Αντωνίου, κατά του Δήμου Σερρών.                                                           

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), σε συνεδρίαση για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης  ΑΣΦ483/2019 Ανακοπή της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικονωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων, με διακριτικό τίτλο “DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”, κατά του Δήμου Σερρών. 

ΘΕΜΑ 3οΟρισμός   Δικηγόρου   προκειμένου   να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γ΄ Ακυρωτικό, σε συνεδρίαση για την εκδίκαση Αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και με διακριτικό τίτλο “INTRAKAT”, κατά και του ν.π.δ.δ. – Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”, για την ακύρωση της υπ΄ αριθμόν 834, 835/2019 απόφασης του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και κατ΄ επέκταση των υπ΄ αριθμ. 117 και 189/2019 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών.                                                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ 4ο:   Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών, στην εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης 77/2019 αγωγή της Βαϊας Κουντουρά του Δημητρίου, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 5ο:   Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 274/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα «Άσκηση ένδικων μέσων κατά  της με  αριθμό Α 1770/2019  απόφασης του Α΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία διορθώνεται η με αριθμό Α2029/2018 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, σχετικής με την αριθμό καταχωρ. 253/27-4-2015 αγωγή της Αλεξάνδρας Μουζάκη του Στυλιανού, κατά του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 6ο:   Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 275/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα «Άσκηση ένδικων μέσων κατά  της με αριθμό 1200/2019 απόφασης του Α΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, σχετικής με την αριθμό κατάθεσης ΑΓ670/19-11-2015 αγωγή της Αλεξάνδρας Μουζάκη του Στυλιανού, κατά του Δήμου Σερρών, ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος  Δήμου Καπετάν Μητρουσίου».                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση  έκθεσης πεπραγμένων  της Δομής Παροχής Συσσιτίου  και του αντίστοιχου διαχειριστικού απολογισμού, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 30-6-2019. 

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα.                                                                    

ΘΕΜΑ 9οΈγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σάββα Ρίζου, από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Καδή, από τις 15 έως τις 16 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα, για την συμμετοχή του στην Έκθεση GREEK PANORAMA.                                                                                                                                  

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  του πρακτικού 1  της  επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου και αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου για την υλοποίηση της πράξης “Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Σερρών”, προϋπολογισμού 59.660,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.                                                                                                      

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 10/2019  μελέτης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια “Φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου Σερρών, έτους 2019”, προϋπολογισμού 58.061,96 €  με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 55/2018  επικαιροποιημένης μελέτης  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια “Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμεΑ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοδειξίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς”, προϋπολογισμού 72.515,20 €  με Φ.Π.Α.                               

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση  1ου Συγκριτικού  Πίνακα της μελέτης  με τίτλο “Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών”.

ΘΕΜΑ 15ο: Διαγραφή  οφειλετών   από τους χρηματικούς   βεβαιωτικούς καταλόγους   του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.         

ΘΕΜΑ 16ο:  Αποδοχή δωρεάς από το φιλοζωϊκό σύλλογο Hudeηgarten Serres.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  για την δαπάνη για αγορά μονάδων αυτόματης σήμανσης ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛΤΑ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση  τροποποίησης  της υπ΄ αριθ. 16642/2019  ισχύουσας  σύμβασης για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ΕΤΟΥΣ 2019”.  

ΘΕΜΑ 19ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων (Σχολικού Κλήρου) των Κοινοτήτων Αδελφικού, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κουμαριάς. 

ΘΕΜΑ 20ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων (Σχολικού Κλήρου) των Κοινοτήτων Μητρουσίου, Προβατά, Βαμβακιάς και Μονοκκλησιάς.  

ΘΕΜΑ 21ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ΄ αρ. 1170 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως. 

ΘΕΜΑ 22ο: Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του  υπ΄ αρ. 19 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνος.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκποίηση με διαδικασία πλειστηριασμού και τον καθορισμό της τιμής μονάδας 5 ανεπιτήρητων βοοειδών που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4056/12.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση    πρακτικού   επιτροπής διαγωνισμού    αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αντοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ανάθεσης της σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ», προϋπολογισμού 76.500,00€ με Φ.Π.Α., με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «83154».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση  του πρακτικού  3  της  επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου και αξιολόγησης  των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού, για την “Προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών, έτους 2019”, προϋπολογισμού 40.322,50€ χωρίς Φ.Π.Α. και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.                                                                                                                                                                                                                                                            

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 92/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την “Προμήθεια προβολέων και φωτιστικών σωμάτων, για την καλυψη αναγκών του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 41.750,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 51.770,00€  με Φ.Π.Α.                               

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                         

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here