Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει ο Δήμος Βισαλτίας

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας.

Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.213/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία :«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» λόγω αντικατάστασης τακτικού μέλους. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.214/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» λόγω αντικατάστασης τακτικού μέλους.
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3o :Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.243/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία : «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας και διακριτό τίτλο : «Δ.Ε.Υ.Α.Β.» λόγω αντικατάστασης τακτικού μέλους. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» λόγω αντικατάστασης μελών. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.245/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» λόγω αντικατάστασης μελών. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.26/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης τακτικού μέλους της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2021 .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 12ο:Τακτοποίηση χρηματοδοτήσεων και διάθεση των εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 13ο:Απόδοση ποσών σχολικής περιουσίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 14ο:Περιορισμοί βοσκής λόγω σύνταξης πινάκων υλοτομίας Βερτίσκου Όρους έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου(πρώην σχολική περιουσία ) επί της οδού Γαρδίκα 4 στη Νιγρίτα.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 16ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ. Τζιάγκαλου Αλέξανδρου , Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας , κατά την συζήτηση της αγωγής των κ.κ.Δημητρίου Κουτούση , Μαρίας Κουτούση και Κωνσταντίνου Κουτούση.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 17ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Θεοδωρίδη Χριστίνας , Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, κατά την συζήτηση της αγωγής των κ.κ. Μαυρομάτη Γεώργιου και Ζαφειριάδου Αναστασίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση έκθεσης εσόδων –Εξόδων B΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 19ο:Καθιέρωση της 17ης Μαϊου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και τον εορτασμό αυτής ταυτοχρόνως σε όλη την Μακεδονία.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ.Μασλαρινός Α.

ΘΕΜΑ 20ο :Έγκριση διενέργειας υλοτόμησης της συστάδας 1γ,1621 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.702 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) έτους 2020 και της συστάδας 1α, 285 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 475 κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) έτους 2021, του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Βέργης , του τρόπου διάθεσης του λήμματος και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υλοτομίας (δημοπρασία).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση διενέργειας υλοτόμησης της συστάδας 1α ,1γ και 3α (1/2) 1688 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.813 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) έτους 2021 , του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αηδονοχωρίου , του τρόπου διάθεσης του λήμματος και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υλοτομίας (δημοπρασία).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Μπιμπλιάς Θ.