Στο Δήμο Σερρών συνεδριάζει την Δευτέρα (24/5) η Οικονομική επιτροπή

Με 51 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00′ μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών δια τηλεδιασκέψεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 • ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός εξωτερικού Δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών ενώπιον Πολιτικών Δικαστηρίων της χώρας σε υποθέσεις του Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου και της Ελπίδας Σιδηροπούλου.
 • ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 3861/2019 Αίτησης Απευθείας Οριστικού Προσδιορισμού Αποζημίωσης (Άρθρο 21 Ν.2882/2001) του Δήμου Σερρών, κατά του Δημητρίου Γραβάνη.
 • ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 3863/2019 Αίτησης Απευθείας Οριστικού Προσδιορισμού Αποζημίωσης (Άρθρο 21 Ν.2882/2001) του Δήμου Σερρών, κατά του Δημητρίου Γιοβάνη.
 • ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 3865/2019 Αίτησης Απευθείας Οριστικού Προσδιορισμού Αποζημίωσης (Άρθρο 21 Ν.2882/2001) του Δήμου Σερρών, κατά του Δημητρίου Μακράκη κλπ.
 • ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 3867/2019 Αίτησης Απευθείας Οριστικού Προσδιορισμού Αποζημίωσης (Άρθρο 21 Ν.2882/2001) του Δήμου Σερρών, κατά του Βασιλείου Μανδέλα.
 • ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 3833/2019 Αίτησης Απευθείας Οριστικού Προσδιορισμού Αποζημίωσης (Άρθρο 21 Ν.2882/2001) του Δήμου Σερρών, κατά του Κωνσταντίνου Καμπάκη.
 • ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 3848/2019 Αίτησης Απευθείας Οριστικού Προσδιορισμού Αποζημίωσης (Άρθρο 21 Ν.2882/2001) του Δήμου Σερρών, κατά του Νικολάου Θεοχάρη κλπ.
 • ΘΕΜΑ 8ο: Ανάκληση του 1ου μέρους της με αρ.133/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: “ Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των υπ΄ αριθμ. 1/2021 και 5/2021 αποφάσεων της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Σερρών” και εκ νέου λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ. 1/2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Σερρών.
 • ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», προϋπολογισμού 82.500,00 € χωρίς ΦΠΑ & 102.300,00 € με ΦΠΑ.
 • ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 450.000,00€ με Φ.Π.Α., με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «94953».
 • ΘΕΜΑ 11ο:Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της υπ΄ αριθ. 8/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 357.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
 • ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση της με αρ.104/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, των όρων διακήρυξης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», προϋπολογισμού 172.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
 • ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του με αριθ. 59/2021 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “Υποστηρικτικές μελέτες ωρίμανσης του έργου κατασκευής νέας γέφυρας Τσέλιου” καθορισμός του τρόπου ανάθεσής της με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ.γ’ της παρ.2 του άρθρου 32 ν.4412/2016, προϋπολογισμού 143.254,54€ χωρίς ΦΠΑ και 177.635,63€ με ΦΠΑ.
 • ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση της υπ΄ αριθ. 63/2021 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής (με τη διαδικασία του άρθρου 118 ν.4412/2016 & άρθρου 6 παρ.10 ν.4412/2016) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (2021)”, προϋπολογισμού 11.968,28€ χωρίς ΦΠΑ και 14.840,67€ με ΦΠΑ.
 • ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της υπ΄ αριθ. 64/2021 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής (με τη διαδικασία του άρθρου 118 ν.4412/2016 & άρθρου 6 παρ.10 ν.4412/2016) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ, Δ.Ε. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (2021)”, προϋπολογισμού 11.988,00€ χωρίς ΦΠΑ και 13.568,44€ με ΦΠΑ.
 • ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση υποβολής της πρότασης με τίτλο: “ Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών στο Δήμο Σερρών” προϋπολογισμού 89.615,05€ στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” στον Άξονα Προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών” της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)”
 • ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση υποβολής της πρότασης με τίτλο: “ Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Σερρών” στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” στον Άξονα Προτεραιότητας “Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια” και στην Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο “Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος” και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) για την εκπόνηση των σχετικών μελετών.
 • ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση σύναψης συμβάσεων υπηρεσίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΦΟΠ) Δήμου Σερρών.
 • ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ.3893/06-02-2020 σύμβασης (Παραδοτέο 5), για την παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων για τον Δήμο Σερρών”, για επιπλέον τρεις (3) μήνες
 • ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση σύστασης Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες της πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ08 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση σύστασης Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες της πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • ΘΕΜΑ 22ο:Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο, λόγω προσκύρωσης, η ιδιοκτησία της κας Κιολεμένη Ευθυμίας.
 • ΘΕΜΑ 23ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.
 • ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, την 11η Μαΐου 2021, στην Θάσο.
 • ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση συνολικών μετακινήσεων υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Σερρών εκτός Νομού, μηνός Απριλίου.
 • ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός νομού του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, την 11η Μαΐου 2021, στην Θάσο.
 • ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός νομού του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Δήμου Σερρών κ. Καρακολίδη Παναγιώτη, την 9η Μαΐου 2021, στην Θεσσαλονίκη.
 • ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός νομού την 18η Μαΐου 2021 στην ΑΔΜΘ, στην Θεσσαλονίκη για την παραλαβή εγγράφων.
 • ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 48,00€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κ. Ταπάσκου Ιωάννα του Μιχαήλ, λόγω πλεονασματικής κατάθεσης.
 • ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 21.222,17€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σύμφωνα με την αρ.120/2020 Α.Δ.Σ. και την αρ.673/2020 Α.Ο.Ε. σε δικαιούχους.
 • ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 13.957,81€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων και οχημάτων του Δήμου Σερρών
 • ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 148,80€ με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση διακήρυξης για την εκμίσθωση σχολικών αγρών, αγροκτημάτων Επταμύλων και Μετοχίου.
 • ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 595,20€ με Φ.Π.Α., για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της αρ.83/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα “Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών”, στην εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα.
 • ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 1.344,16€ με Φ.Π.Α., για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της αρ.82/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα “Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-2021”, στην εφημερίδα Σημερινή.
 • ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 477,40€ με Φ.Π.Α., για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της αρ.56/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα “Έκδοση Κανονισμού Τιμητικών Διακρίσεων και Ηθικών Αμοιβών Δήμου Σερρών”, στην εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής.
 • ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 600,00€ με Φ.Π.Α., για έξοδα ταφής άπορου δημότη.
 • ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 555,04€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια στορίων σκίασης και σιδηροδρόμων κουρτινών.
 • ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 992,00€ με Φ.Π.Α., για την μεταφορά επτά (7) ελαιόδενδρων ηλικίας άνω των 100 ετών από την περιοχή του Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαϊας.
 • ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 18.385,87€ με Φ.Π.Α., για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτσισμού (Φ.Ο.Π.)
 • ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.298,85€ με Φ.Π.Α., για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτσισμού (Φ.Ο.Π.)
 • ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 4.935,20€ με Φ.Π.Α., για τη συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
 • ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 24.770,24€ με Φ.Π.Α., για τη συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης (έτους 2021).
 • ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 9.895,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια και τοποθέτηση δεκαεννιά (19) κλιματιστικών μονάδων για το κτίριο του Δημαρχείου και λοιπών δημοτικών κτιρίων.
 • ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 1.240,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα-καυστήρα στην κοινότητα Ορεινής.
 • ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.000,00€ με Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστήματος ηλεκτρικής διαχείρισης αιτημάτων και ψηφιακής πόλης – CLICKNSPOT (συμπεριλαμβανομένου του e-Δημότη).
 • ΘΕΜΑ 46ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 744,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια νίκελ σταυρών και νίκελ λογχών για ιστούς σημαιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, έτους 2021.
 • ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 545,60€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Σερρών.
 • ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.885,00€ με Φ.Π.Α., για τη δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού από το Δήμο Σερρών στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκουτάρεως, για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας; λόγω των αυξημένων αναγκών από την πανδημία του SARS-COV-2 (COVID-19).
 • ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.840,00€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων) του Δήμου Σερρών, για την χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του έτους 2021.
 • ΘΕΜΑ 50ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.299,77€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια φαρμάκων μη συνταγογραφούμενων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών.
 • ΘΕΜΑ 51ο:Αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.