Για τους κόμβους του Δήμου Σερρών στην Εγνατία Α.Ε. η μελέτη!

Στην έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ για το έργο: “Μελέτη κόμβων οδικού δικτύου” προχώρησε ο Δήμος Σερρών

Σκοπός του έργου θα είναι η κατασκευή – βελτίωση των κόμβων σε εννέα σημεία της πόλης μας και επειδή το συγκεκριμένο έργο δεν είναι σύνηθες κρίθηκε σκόπιμη η συνδρομή της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” , η οποία έχει μεγάλη εμπειρία σε οδικά έργα, προκειμένου αυτά να συνταχθούν αρτιότερα, ώστε να μην υπάρξουν ασάφειες κατά την κατασκευή.

Στην μελέτη συμπεριλαμβάνονται εννέα κόμβοι της πόλης των Σερρών

Η προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σερρών & της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για την ωρίμανση και την υλοποίηση του έργου κατασκευής κόμβων του οδικού δικτύου πόλης Σερρών είναι προϋπολογισμού 571.700,00 Ευρώ, ενώ στον συνολικό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται κονδύλιο αποζημίωσης ποσοστού 5% επί της δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών, για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης, παρακολούθησης/επίβλεψης των απαιτούμενων ελέγχων των υφιστάμενων κατασκευών, επίβλεψης των συμβάσεων μελέτης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, μετακίνησης – απασχόλησης του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Γιατί επελέγη η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ

Ο Δήμος Σερρών διαθέτει μεν την τεχνική επάρκεια για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη έργων, έχει όμως επιφορτιστεί, κατά τη τρέχουσα χρονική περίοδο, με την υλοποίηση ενός βαρύτατου τεχνικού προγράμματος και δεν δύναται να καλύψει τις απαιτήσεις υλοποίησης του παρόντος Έργου.

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. με τη μεγάλη εμπειρία της σε τεχνικά έργα ιδιαιτέρων απαιτήσεων και έχοντας κατασκευάσει ήδη το σύνολο ολόκληρου του οδικού άξονα, διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.), ώστε να αναλάβει και να φέρει εις πέρας την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Αντικείμενο του Έργου των οδικών κόμβων

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάθεση και υλοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών για την κατασκευή ή και διερεύνηση /έλεγχο βελτίωσης εννέα (9) ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων της πόλης των Σερρών και συγκεκριμένα στα κάτωθι σημεία:

  1. Κυκλικός κόμβος στην είσοδο της πόλης, οδό Βενιζέλου με οδό Πολυτεχνείου
  2. Κυκλικός κόμβος επί των Οδών Πιττακού- Δογάνης
  3. Έλεγχος λειτουργίας κόμβου επί της Μακεδονομάχων
  4. Κυκλικός κόμβος Ε.Ο. Σερρών – Δράμας
  5. Έλεγχος εξυπηρέτησης σηματοδοτούμενου κόμβου οδών Αγ. Σοφίας και Μεγ. Αλεξάνδρου
  6. Κυκλικός κόμβου επί των οδών Μεραρχίας και Ολυμπίου
  7. Κυκλικός κόμβος επί της οδού Κων. Καραμανλή στην διασταύρωση με το Γυμνάσιο Λευκώνα (Περιοχή Λευκώνας)
  8. Έλεγχος εξυπηρέτησης σηματοδοτούμενου κόμβου, οδός Σιγής
  9. Διερεύνηση κατασκευής κόμβου στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

571.700,00 Ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 571.700,00 Ευρώ (πεντακοσίων εβδομήντα μια χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, το οποίο θα αναπροσαρμοσθεί μετά την διαδικασία συμβασιοποίησης και την εκάστοτε προσφερθείσα έκπτωση.

Όπως είναι φυσικό ο Φορέας Υλοποίησης σύμφωνα με την σύμβαση δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ολοκλήρωση των μελετών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου θα συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης.

Διαβάστε επίσης εδώ στο 6ο Γυμνάσιο Χρυσάφης, Σιαμάγκας και Ρίζος

Έκκληση Χρυσάφη – Καρακολίδη: Για μια πόλη καθαρή