Βασίλη ο Πολάκης ζήτησε συγγνώμη από τον ηγέτη του και επιστρέφει. Αναρωτιέμαι αν θα ζητήσει συγνώμη και από ...εμάς!

Στο Δήμο Σερρών συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή

Στο Δήμο Σερρών συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή

Με 8 θέματα συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών τη Μεγάλη Δευτέρα.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών,

 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που   έγινε  την Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00΄ μ.,

για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

 Έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ΄ αρ. 1170 αγροτεμαχίου,

του αγροκτήματος Σκουτάρεως.  

ΘΕΜΑ 2ο:  

Έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ΄ αρ. 730 αγροτεμαχίου,

του αγροκτήματος Λευκώνα, με σκοπό την κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων,

για λειτουργία Αθλητικού Ιππικού Ομίλου και Θεραπευτικής Ιππασίας.   

ΘΕΜΑ 3ο:

 Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας εκποίησης των πάσης φύσεως υλικών,

που προέρχονται από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων του Δήμου μας.  

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση των πρακτικών  1 και 2 της επιτροπής   διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,

για την προμήθεια «ενός (1) καινούργιου φορτηγού, εξοπλισμένου με υδραυλικό γερανό και υδραυλική αρπάγη τύπου αχιβάδας και ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ4 διπλοκάμπινου αυτοκινήτου»,

συνολικού προϋπολογισμού 130.225,81€ χωρίς Φ.Π.Α. και 161.480,00 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 5ο:  

Έγκριση των πρακτικών  1 και 2 της επιτροπής   διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής,

τεχνικών και οικονομικών προσφορών της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ΟΜΑΔΑ 1 “ΑΡΤΟΥ”,

δαπάνης ποσού 23.112,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και 26.117,13 € με Φ.Π.Α. 13% και τη μη κανονική προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 8 “ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ”,

δαπάνης ποσού 90.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 102.152,00 € με Φ.Π.Α. 13%,

του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του” για δύο (2) έτη και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 6ο:

 Διόρθωση της υπ΄ αριθ.  563/2018 Α.Ο.Ε., έγκριση των πρακτικών  1 και 2 της επιτροπής   διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής,

τεχνικών και οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,

για την προμήθεια «λιπαντικών για τη συντήρηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών & του ΟΠΑΚΠΑ»,

προϋπολογισμού 65.520,00 € χωρίς Φ.Π.Α.και 81.244,80 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2019 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου του  Δήμου Σερρών,

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής,

καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης,

για την διενέργεια παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών”,

ια τα έτη 2020-2023, προϋπολογισμού 1.116.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση  του πρακτικού 1 της  επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού,

για την προμήθεια «Μέσα ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών»,

προϋπολογισμού 49.903,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 61.879,72€  με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

GOTSIKA
Exit mobile version