01/04/2023
9.1 C
Serres

Θεόφιλος Λεονταρίδης: “Σύχρονοι ήρωες” οι Τρίτεκνοι και οι Πολύτεκνοι

Με σεβασμό  προς  τις  τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στο δημοσιονομικό και κοινωνικό τομέα,  που κατά την άποψή μου αποτελούν σύγχρονους “ήρωες”, κατατέθηκε τροπολογία από εμένα και άλλους 22  συναδέλφους,  η οποία υπερψηφίστηκε αναφέρει ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Είναι καθήκον μας να στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό τους, κάτι που προσωπικά κάνω από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα, με μέτρα και πρωτοβουλίες άμεσης αποτελεσματικότητας, που διευκολύνουν παραμέτρους της ζωής τους, ειδικά τη στιγμή που η πατρίδα μας μαστίζεται από το δημογραφικό και σταδιακά μετατρεπόμαστε σε “Χώρα – γερόντων”.

Η ίση μεταχείριση τριτέκνων και πολυτέκνων και στο θέμα της χρονικής διάρκειας των αποσπάσεων συνυπηρέτησης,  είναι έκφραση σεβασμού και εκτίμησης προς τον αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους αλλά και για την συμβολή της στο  τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε .

Parfait

Με την τροπολογία αυτή επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και παρέχεται πλέον η δυνατότητα επανένωσης των οικογενειών στην ίδια εστία και, ταυτόχρονα, δίνει μία βαθιά ανάσα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό .

Παρατίθεται η Τροπολογία:

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 


ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

“ Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”

Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή και με σκοπό την συνένωση της οικογένειας, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής από την εφαρμογή των διατάξεων της συνυπηρέτησης προκύπτει σε μεγάλο βαθμό ότι οι αιτούντες αποσπώνται για συνυπηρέτηση με σύζυγο ή συμβιούντα, ο οποίος έχει μόνιμη εργασία στην περιοχή, όπου αιτείται απόσπαση ο έτερος σύζυγος ή συμβιών. Δεδομένου ωστόσο ότι η απόσπαση είναι προσωρινή υπηρεσιακή μεταβολή και εν προκειμένω δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται, με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται τόσο η συνένωση της οικογένειας όσο και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Πολιτείας για την προστασία του θεσμού της οικογένειας και ειδικά για τους πολυτέκνους κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.


2. Εφόσον η παράταση της απόσπασης λήγει προ της 

ολοκλήρωσης της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης.

3. Ειδικά για τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)

4. Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατ΄ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία μετάταξης για μια δεκαετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης».

2. Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι και τριτέκνους υπαλλήλους. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

1. Μετά το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 προστίθεται άρθρο 11Α με τίτλο «Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης» ως εξής:

1. Αποκλειστικά οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ΄ εφαρμογή της διατάξεων του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παράτασης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν με απόσπαση. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, άλλως σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου με δέσμευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ειδικά, oι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού δύνανται να αιτηθούν μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α` βαθμού. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης με μόνη προϋπόθεση κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.

2. Εφόσον η παράταση της απόσπασης λήγει προ της 

ολοκλήρωσης της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης.

3. Ειδικά για τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)

4. Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατ΄ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία μετάταξης για μια δεκαετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης».

2. Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 11 του νόμου 4440/2016, έχει ήδη λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρ. 11Α του ν. 4440/2016 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016.

Θεόφιλος Λεονταρίδης: Πληρώνονται οι Σερραίοι αγρότες

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Με «κλειδωμένη» την υποψηφιότητα Καραμανλή, έργο 9.072.867,96 ευρώ στο ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου!

«Κλειδωμένη» θεωρείται η υποψηφιότητα του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, στην Περιφερειακή ενότητα των Σερρών μέσα από τα προχθεσινά ρεπορτάζ όλων...

«Μετά από 20 χρόνια, αμέτρητες λιποθυμίες και διαφορετικούς γιατρούς, ήρθε η διάγνωση που...

Αληθινή ιστορία: Πρόκειται για μία μητέρα, η οποία νόμιζε πως αντιμετώπιζε πρόβλημα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Πίστευε πως είχε θέμα με τις αισθήσεις της. Αυτό, διότι...

Μικρό, φτωχικό και πλούσιο από τη Θεία Χάρη: Αυτό είναι το κελί του...

Η ζωή του Γέροντα στο Καλύβι στον Τίμιο Σταυρό ήταν φτωχική από υλικά αγαθά αλλά πλούσια με την πίστη στον Ύψιστο. Πάμε να γνωρίσουμε...

«Τι έχασα Θεέ μου»: Το πρώτο μήνυμα του Γιωρίκα Πιλίδη μετά την αποβολή...

Μέσα στη καλή χαρά επέστρεψαν στην Ελλάδα ο Γιωρίκας Πιλίδης και ο Ηλίας Γκότσης μετά την αποβολή τους από το ριάλιτι επιβίωσης. Οι δύο...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Κλέλια Ρένεση: Βάφτισε την κόρη της – Οι τρεις νονοί και το όνομα της μικρής

Την τεσσάρων ετών κόρη της βάφτισε η ηθοποιός Κλέλια Ρένεση, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός μοιράστηκε...

Τη Δευτέρα στο Μουσικό Σχολείο Σερρών ημερίδα για την απώλεια στα παιδιά!

Την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, στις 19:00, στην αίθουσα Χορωδιών του Μουσικού Σχολείου Σερρών, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Σερρών σε συνεργασία...

ΗΠΑ: Πέθανε στα 92 της η γηραιότερη εργαζόμενη drag queen στον κόσμο

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Walter Cole, η διασημότερη draq queen στις Δυτικές ΗΠΑ. Γιατί είχε πει στο βιβλίο με...

Συνέχισε να διαβάζεις