Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών: Μέχρι τις 27/7 τα σχέδια βελτίωσης για αρδευτικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. 1710/07-05-2021/ ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-20, προκήρυξη της Δράσης 4.1.2 – «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

Επιλεξιμότητα δικαιούχων
Υποψήφιοι, για ένταξη στη δράση, μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας ή συλλογικά σχήματα εγγεγραμμένα και ενήμερα στο οικείο μητρώο.

Επιλεξιμότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020.

Επιλέξιμες επενδύσεις
Οι επενδύσεις κρίνονται επιλέξιμες για στήριξη, όταν αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση, είναι καινούρια και αμεταχείριστα επενδυτικά αγαθά, χαρακτηρίζονται από την νομοθεσία ως «γεωργικά» και πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης.

Οι προς στήριξη επενδύσεις μπορεί να είναι :

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος :
  α) Αρδευτικά συστήματα στάγδην άρδευσης και μικροκαταιονισμού .
  β) Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους .
  γ) Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς μέχρι 500μ.) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση.
  δ) Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης που αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης κ.ά.
 2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις :
  α) Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους.
  β) Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών.
  γ) Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευση.
  δ) Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.

Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου
Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ο αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 €.

Όταν υποβάλλονται περισσότερες της μίας αιτήσεις εντός της Προγραμματικής Περιόδου, για στήριξη από το υπομέτρο 4.1, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου, τις 500.000 €.

Για τα συλλογικά σχήματα ο αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως τις 200.000 €.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 €, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση που συλλογικό σχήμα υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις εντός της Προγραμματικής Περιόδου, για στήριξη από το υπομέτρο 4.1, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου, το 1.000.000 €.

Η στήριξη, χαρακτηριζόμενη ως δημόσια δαπάνη, παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών και επίσης προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Ποσοστά ενίσχυσης
Κυμαίνονται μεταξύ 45 και 60% αναλόγως της επένδυσης, της περιοχής και ιδιοτήτων του υποψηφίου.

Διάρκεια πράξεων
Όλοι όσοι ενταχθούν στη δράση, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση των επενδύσεων και να έχουν υποβάλει τελική αίτηση πληρωμής εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην Δράση, πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 11/05/2021έως 15/07/2021.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Τρίτη, 27/07/2021.

Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης
Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται από αξιολογητές και γνωμοδοτική επιτροπή, προσδιορίζεται το ποσό και ποσοστό στήριξης και κατατάσσονται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.

Ένταξη Πράξεων
Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση ένταξης πράξεων για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη μετά από σχετική εισήγηση της ΔΑΟΠ, η οποία δεσμεύεται από τα αποτελέσματα της γνωμοδοτικής επιτροπής.

Υποχρεώσεις δικαιούχων
Οι δικαιούχοι, κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης αλλά και της περιόδου τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων (5 χρόνια μετά την εκκαθάριση της τελικής πληρωμής), οφείλουν να διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη Δράση και έγκρισης των επενδύσεων.