Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός της προθεσμίας των 15 ημερολογιακών ημερών

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Αποτελεσμάτων του Διοικητικού Ελέγχου και η Απόφαση Ένταξης των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3, ύστερα από την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας η οποία εκδόθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2019.

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη θέση «Ανακοινώσεις Υπηρεσιών»:

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=19624

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=19623

Επισημαίνουμε τα εξής: 

1)Όσοι δικαιούχοι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Υπομέτρο 6.3, θα πρέπει να υποβάλουν, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων, μέσω ΠΣΚΕ και, στη συνέχεια, ενυπόγραφα αίτηση μη ένταξης. 

2)Όσοι έχουν απορριφθεί από το πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός της προθεσμίας των 15 ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας (19-11-2019).

Ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται εκτός των προβλεπομένων προθεσμιών δεν γίνονται αποδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Ειδικά η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται, καταρχάς ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιαδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf).

Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ενδικοφανής προσφυγής, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Διαβάστε επίσης:


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here