Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5000 ευρώ για την δημιουργία e-shop

Η  νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό»  έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ
επιχειρήσεων
για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος
(e-shop)

Προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της
πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19)
, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της
ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών μέσω
,e-shop, να αποφευχθεί
ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της
οικονομικής δραστηριότητας τους.

Για e-shop:Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5000 ευρώ για
κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 80.000.000 ευρώ. 

Η Δράση
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης  Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα
και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη
18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

Υφιστάμενες, οι οποιες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις
07/11/2020.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η
περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για επιδοτήσεις για δημιουργία
e-shop είναι οι ακόλουθες:

-να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με
την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων
καπνού)
Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την
7/11/2020

-να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο
που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

-να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από
την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής

-να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των
σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της
αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –
mobile responsive,
-θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών
πληρωμών.

-θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των
προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

-να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

-το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν
η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος
και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της
πρότασης.

-να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013

Επιλέξιμες Δαπάνες: Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική
επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού
πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με
σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι
επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

1.Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού
απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού
καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το
απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του
Infrastructure as a Service (IAAS)

2.Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την
λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop(π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers,
εκτυπωτές, κλπ.)

4.Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού
καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον
κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα
συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και
ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)

5.Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι
επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού. 
 

Ηλεκτρονική Υποβολή

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης
Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη
δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα
επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

-Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας
gsis.gr
-Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την
αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
-Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού
καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
-Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και
χωροθέτησης αυτού.

Δείτε ακόμα