Η ΓΣΕΕ στα ναυπηγία Σκαραμάγκα και στη Χαλυβουργική: Ιδιότυπη ομηρία των εργαζομένων από τον μεγαλομέτοχο

EñãáæïìÝíïé ôçò ×áëõâïõñãéêÞò äéáìáñôýñïíôáé ôçí õðáãùãÞ ôïõò óå êáèåóôþò äéáèåóéìüôçôáò Ýîù áðü ôï åñãïóôÜóéï ôçò ×áëõâïõñãéêÞò, óôçí Åëåõóßíá, ôçí ÔåôÜñôç 19 Öåâñïõáñßïõ 2014. ÓôÜóç åñãáóßáò áðü ôéò 08.00 Ýùò 12.00 êáé óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ðñáãìáôïðïéïýí ïé åñãáæïìÝíïé ôçò ×áëõâïõñãéêÞò Ýîù áðü ôçí ðýëç ôïõ åñãïóôáóßïõ êáé óõìâïëéêü êëåßóéìï ôïõ äñüìïõ, äéáìáñôõñüìåíïé ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ áíáóôïëÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ åñãïóôáóßïõ ìåôÜ ôçí õðáãùãÞ óå êáèåóôþò äéáèåóéìüôçôáò ôïõ óõíüëïõ ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí ðáñáãùãÞ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Η ΓΣΕΕ στα ναυπηγία Σκαραμάγκα και στη Χαλυβουργική: Ιδιότυπη ομηρία των εργαζομένων από τον μεγαλομέτοχο

Κλιμάκιο της ΓΣΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο

και τον Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας επισκέφτηκε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

και τη Χαλυβουργική όπου και συναντήθηκε με τους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά,

τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης, οι εργαζόμενοι εξέφρασαν τους φόβους τους για το τι μέλλει γενέσθαι,

με τη ΓΣΕΕ να τονίζει ότι θα παραμείνει στο πλευρό τους

και θα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις ώστε να υπάρξει επιτέλους πολιτική βούληση για να διασφαλιστεί το σύνολο των θέσεων εργασίας

και η παραγωγική βάση στα Ναυπηγεία που θα κρατήσει ζωντανή την υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο.

Στην ιδιότυπη ομηρία των εργαζομένων από τον μεγαλομέτοχο με τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής στα εργασιακά τους δικαιώματα

και γενικότερα στο μέλλον της χαλυβουργικής επικέντρωσαν τη συζήτηση οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

Οι εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας επισήμαναν την αναγκαιότητα να υπάρχει κοινός συντονισμός ΓΣΕΕ, Σωματείου Εργαζομένων,

ΠΟΕΜ και Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας ώστε να συνεχιστούν οι ενέργειες

και οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από το να μη χαθεί ούτε μια θέση εργασίας.