Συνάντηση Καλαφάτη – Θεοδωρικάκου

ÓõíÝ÷éóç, óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôçò óõæÞôçóçò ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí "Êýñùóç ôçò ÔåëéêÞò Óõìöùíßáò ãéá ôçí Åðßëõóç ôùí Äéáöïñþí ïé ïðïßåò ðåñéãñÜöïíôáé óôéò ÁðïöÜóåéò ôïõ Óõìâïõëßïõ Áóöáëåßáò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí 817(1993) êáé 845(1993), ôç ËÞîç ôçò ÅíäéÜìåóçò Óõìöùíßáò ôïõ 1995 êáé ôçí Åäñáßùóç ÓôñáôçãéêÞò ÅôáéñéêÞò Ó÷Ýóçò ìåôáîý ôùí Ìåñþí", ôçí ÐÝìðôç 24 Éáíïõáñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Συζητήθηκε το θέμα της ασφάλειας των Πανεπιστημίων, η ενίσχυση της
αστυνομικής δύναμης στην Θεσσαλονίκη,  τη Μακεδονία και τη Θράκη και οι
έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία.

Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο συναντήθηκε,
σήμερα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και
Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Καλαφάτης δήλωσε:

«Η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας δεν κάνει εκπτώσεις στο θέμα της βίας στα πανεπιστήμια.
Συγχαρητήρια στον φίλο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για το άμεσο τέλος
στην κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου.

Αυτή είναι η βούληση της
Κυβέρνησης. Αυτή είναι η πρακτική που βάζει τέλος στην ανομία.

Στη
συνάντησή μας εξετάστηκε, επίσης, το θέμα της ενίσχυσης της παρουσίας
αστυνομικής δύναμης, τόσο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης,
όσο και στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της Μακεδονίας
και της Θράκης,
κάτι που θα εντείνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα της
ασφάλειας των πολιτών».

Δείτε επίσης