Μάρκος Μπόλαρης: Α ! Η ζωή !

Α ! Η ζωή !

Σά Νερό .

Σά νερό τρεχούμενο .

Νερό της πηγής , του ρυακιού, του ρέματος, του ποταμού, του κύματος, της θάλασσας, του πόντου !

Σά νερό δροσερό .

Α ! Η ζωή !

Σά νερό .

Και γάμους και γεννητούρια και βαφτίσια

και αρραβώνες και κηδείς ! 

Σά νερό αεί κινούν .

Αεί κινούμενον .

Κι αυτός ο Ηράκλειτος …

Προσωκρατικός ο φιλόσοφος .

Ίωνας !

Δεν μπαίνεις ποτέ στο ίδιο ποτάμι …

Γιατί το νερό κυλά ..

Και φεύγει !

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε !

Κι ο Ιορδάνης κυλάει κι ο Στρυμόνας κυλά !

Στρυμόνας , όπως λέμε στροφή !

Κυλάει στρέφοντας, κυλάει στρεφόμενος !

Υιός του Ωκεανού , εγγονός του Ποσειδώνος !

Εξ ού και 

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα Έθνη 

βαπτίζοντες …

Όπως εν Ιορδάνη !

Ούτως και εν Στρυμόνι !

Όπου τα Ιορδάνεια ρείθρα 

γίνονται Στρυμόνεια ρείθρα ! 

Και η σωτηρία τω κόσμω γέγονεν !

Α ! Η ζωή !

Σά νερό !

Ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι !

Διαβάς ες Μακεδονίαν !

Και ες Φιλίππους και ες Αμφίπολιν και ες Θεσσαλονίκην και ες Σέρρας !

Μακάριος ός της ιστορίας έσχε επίγνωσιν …

Τούτοις τοις ρείθροις, 

Τούτοις ταις κλήσεσιν,

Τούτοις τοις αγιάσμασι ,

Στρυμονηδόν,

εν τη αρχαία Μητροπόλει της θεοφρουρήτου και θεοσώστου πόλεως των Σερρών

εν τω παλαιφάτω Ναώ Αγίου Θεοδώρου

Στρατηλάτου , τω όντι , 

τοις Εκείνου εν Αναλήψει προστάξεσι υπείκοντες,

βαπτίζοντες ήλθομεν , 

εν Ναώ Αγίω ,

εν ώ Βασίλειος ο Δεύτερος,

εν ώ Μιχαήλ ο Παλαιολογος,

εν ώ Ιωάννης ο Καντακουζηνός,

εν ώ Ανδρόνικος ο Παλαιολόγος 

εν ώ Θεόδωρος ο Λάσκαρης, 

εν ώ Θεόδωρος ο Δούκας, 

εν ώ Στέφανος ο Ντουσάν,

εν ώ Ιωάννης ο Ούγκλεσης,

εν ώ Κάλλιστος ο Κωνσταντινουπόλεως,

εν ώ Γεννάδιος ο Κωνσταντινουπόλεως,

εν Εμμανουήλ ο του Παππά υιός, 

της Ιστορίας υπήκοοι γενόμενοι 

σημάδεψαν τον τόπον και τον χρόνον,

βαπτίζοντες ήλθομεν !

Ιορδανείοις ή και Στρυμονείοις ρείθροις !

Της Ιστορίας μαθηταίς γενόμενοι !

Προμαχήσαντος υπέρ της ελευθερίας, 

υπέρ της πατρίδος, 

της ανθρωπιάς μαχητή τ’ όνομα 

αναφωνήσαντες !

Του Ευαγγελιστού και Αποστόλου, 

πρώτου τε τοις τοις των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Ιεράρχου και Μάρτυρος,

Μάρκου κληθέντος !

Εις πολλά έτη !

Με υγείαν και ευλογίαν !.

Τοις των εκείνων ίχνεσιν επόμενος !

Της του Οδυσσέως παρακαταθήκης διάδοχος, 

της ιστιοπλοίας και θαλασσοπορίας της Ρωμιοσύνης

στους καιρούς και τους χρόνους , 

ευχαίς Νικολάου Μυρέων, συμπλέων,

της Ελληνίδος γλώσσης και πολιτισμικής κληρονομιάς φύλακας,

του Ελληνισμού  αψευδής μάρτυρας 

στους αιώνες, υπάρχων !

Πολύχρονος , χιλιόχρονος , καλλίχρονος, 

της Ωραιότητας υπείκων υπάρχων !

Α ! Η ζωή !

Αειχρόνοις ρεύμασι !

Τον Ηράκλειτο να θυμάστε !

Τον Στρυμόνα, που έζευξε ο Ξέρξης,

τον Ιορδάνη που έταμε ο Προφήτης Ηλίας,

τον Ιορδάνη,

εν ώ η του Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύτει Σε, 

ίδωσαν Σε ύδατα και εφοβήθησαν !

Στεριωμένος !

Ευχαίς του Ευαγγελιστού και Αποστόλου Μάρκου, ιδρυτού της των Αλεξανδρέων Πολιτείας, αυτού που τις ροές του μεγάλου ζείδωρου της Αιγύπτου ποταμού Νείλου 

μνημονεύει στη Λειτουργία Του !

Α ! Η ζωή !

Στροφές που έχεις στρυμόνειες 

και ευλογίες που χαρίζει ιορδάνειες …

Χαίρεσθε !