Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας καταγγέλει στην Υπουργό Παιδείας: Αποκλεισμούς και αδικίες εις βάρος των ιδιοκτητών μονάδων απασχόλησης νηπίων

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Σύμφωνα με τον  ίδιο στο ρυθμιστικό πλαίσιο που εισάγεται με το ΦΕΚ υπ’ αρ. φύλλου 645, της 31 Ιουλίου 1997, προβλέπεται ότι οι Μονάδες Απασχόλησης Νηπίων εντάσσονται κανονικά στην κατηγορία των παιδικών σταθμών.

Όμως, σε επόμενη τροποποίηση του σχετικού πλαισίου, που εμπεριέχεται στο ΦΕΚ υπ’ αρ. Φύλλου 2119, της 6ης Ιουνίου 2017, προστέθηκε η διευκρίνιση ότι πρέπει να κρατούνται τα παιδιά στις ανωτέρω Μονάδες μόνο για 4 ώρες.

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Όταν βγήκαν οι σχετικές Άδειες λειτουργίας, όμως, των εν λόγω Μονάδων, δεν υπήρχε η συγκεκριμένη ανωτέρω διευκρίνιση.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συγκεκριμένες Μονάδες οδηγούνται στο λουκέτο, με ταυτόχρονο κίνδυνο απόλυσης όλων των εργαζομένων σε αυτές, αφού αποκλείονται δια της ρύθμισης περί τετράωρου ωραρίου από την ένταξη στα προγράμματα ΕΣΠΑ, που προεξοφλούν τη βιωσιμότητά τους.

Αποτέλεσμα είναι να έχει τελματώσει το καθεστώς χρηματοδότησής τους, φέρνοντας σε δύσκολη θέση γονείς και εργαζομένους, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, λόγω κορωνοϊού, ανέφερε ο Κώστας Μπούμπας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω ,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί :

Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στην αποκατάσταση της ως άνω συντελούμενης αδικίας εις βάρος των Μονάδων Απασχόλησης Νηπίων, λαμβάνοντας την απαραίτητη πρόνοια να τροποποιηθεί κατάλληλα το σχετικό καθεστώς λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν και οι εν λόγω στη χρηματοδότηση από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, τόσο προς όφελος των γονέων των νηπίων, όσο και των εργαζόμενων στις εν λόγω Μονάδες;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: