Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Το Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη

Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά την
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων

α) της
παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

β) της παρ. 1 του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020),

γ)
της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

δ) της με αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-
11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ)
και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:
Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με
θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 18ης/21-12-2020 συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνολγου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση
επιτροπών για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης
ναυαγίων ή πλοίων έτους 2021.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 4ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της “Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” εν όψει της μετατροπής της σε
“ Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Άρθρου 35
Γ.Κ.Λ. έτους 2021 Λ/Τ Ν. Μουδανιών.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής
Λ/Τ Ν. Μουδανιών, για ναυάγια έτους 2021.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του
Λιμεναρχείου Ν. Μηχανιώνας, έτους 2021.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Δείτε επίσης