Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα


Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020, στις
12.00 το μεσημέρι.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1
του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δ) της με αρ. πρωτ :

Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ :
62857ΛΛ-0ΙΠ) και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:
Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του
Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με θέματα ημερήσιας
διάταξης:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 17ης/8-12-2020 συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Θέμα 2ο: Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξ αιτίας πλημμυρικών
φαινομένων, με την κωδική ονομασία ΔΑΡΔΑΝΟΣ.
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 3ο: Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξ αιτίας καταστροφών
από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού.
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 4ο: Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξ αιτίας δασικών
πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ.
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 5ο: Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών από την εκδήλωση
σεισμού, με την κωδική ονομασία ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ.
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
Θέμα 6ο: Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έτους 2020.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και
Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών
Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και
Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 8ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και
Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 9ο: Κατάρτιση αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και
Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 10ο: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.
Εισηγήτρια :Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και
Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 11ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος του με ΚΑΕΚ
190690302011/0/0 ακινήτου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και
Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 12ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, έτους 2021.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Τομεάρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 13ο: Έγκριση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των
αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ετών 2021-2023.
Εισηγητής: Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομιίας Π.Κ.Μ.

Θέμα 14ο: Έγκριση εκκαθάρισης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» της Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.
Θέμα 15ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Δείτε ακόμα