Σε σχολεία από το ΝΟΗΣΙΣ: Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας σε σχολεία

Μάθατε για το πρόγραμμα Εικονικής Πραγματικότητας σε σχολεία απο το ΝΟΗΣΙΣ

Το ΝΟΗΣΙΣ και το Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Α.Π.Θ. έχουν αναπτύξει μια παρέμβαση στο αντικείμενο της Γεωγραφίας, η οποία  βασίζεται στην Εικονική Πραγματικότητα (VR), που δημιουργεί μια εικονική πτήση πάνω από την Ελλάδα.

Στην πτήση έχουν ενσωματωθεί ταινίες 360οπου τραβήχτηκαν σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας όπως, το φαράγγι του Βίκου, τη λίμνη του Πολυφύτου, τον Όλυμπο κ.ά.και θα παρατηρηθούν από τους μαθητές με τη βοήθεια ειδικών γυαλιών για 3D – 360ο παρατηρήσεις.

Η παρέμβαση και η ταινία που προβάλλεται (εικονική πτήση και ταινίες 360ο) αποτελούν μέρος του υλικού που έχει παραχθεί στα πλαίσια του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ.

Ο σκοπός του προγράμματος

Οι μαθητές να γνωρίσουν την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας μέσα από την τρισδιάστατη προβολή 360ο και να παρατηρήσουν και να μελετήσουν τόπους της Ελλάδας που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία, αλλά θεωρούνται σημαντικοί από άποψη γεωμορφολογίας και περιβάλλοντος, με ένα τρόπο που να νομίζουν ότι βρίσκονται και συμμετέχουνκαι οι ίδιοι στον τόπο αυτό. 

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμαυλοποιείται πιλοτικά σε σχολεία της Θεσσαλονίκης στην Ε΄ ή ΣΤ΄τάξη, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημαντική διευκρίνιση:

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μέτρων τα οποία προτείνονται από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΔΥ) και είναι σε ισχύ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,  ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και των εισηγητών.