Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή για την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σερρών

Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή για την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σερρών

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της και διενέργεια εκ νέου της διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης επιχειρήσεων»,

προϋπολογισμού 8.080,65€ χωρίς Φ.Π.Α και 10.020,00€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 2ο:

 Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και διενέργεια εκ νέου της  της διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο ¨Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων για την ηλεκτρονική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών ¨,

προϋπολογισμού 16.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 20.584,00€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών, Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών

και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού «Εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του δήμου Σερρών» ποσού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ & 74.400,00€ με ΦΠΑ ,

 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή και CPV: 90922000-6.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση πρακτικού 3/30-05-2019 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Ενός (1) καινούργιου φορτηγού με ανατροπή και γερανό με αρπάγη προϋπολογισμού 103.225,81 € χωρίς ΦΠΑ και 128.000,00 € με ΦΠΑ & Προμήθειας ενός(1) Καινούργιου Ημιφορτηγού 4×4 διπλοκάμπινου αυτοκινήτου προϋπολογισμού 27.000,00 χωρίς ΦΠΑ και 33.480,00 € με ΦΠΑ»         

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση πρακτικών 1/22-04-2019 και 2/02-05-2019 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ»,

προϋπολογισμού 100.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 80.645,16 χωρίς ΦΠΑ» με  CPV 43210000-8 με αριθ. Διακήρυξης 7530/12-03-2019),

η οποία έλαβε τον αριθμό 71611

ΘΕΜΑ 6ο:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 71/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το άρθρο  6 παρ β.,

σχετική με την δημοπρασία εκμίσθωσης τμήματος αγροτεμαχίου στην τοποθεσια Χριστός.

ΘΕΜΑ 7ο:

 Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών,

στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της Προσφυγής-Ανακοπής των Αικατερίνη  Αλεξιάδου- Αναστασία Αλεξιάδου κατά του Δήμου Σερρών .

ΘΕΜΑ 8ο:

 Άσκηση ή μη έφεσης ή ανακοπή ερημοδικίας στην υπ αριθμ. 456/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετική με την αγωγή του Αναστασίου Κουμουτσάρη κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 9ο:

 Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών,

στην συνεδρίαση για την εκδίκαση

α) της με αριθμό εισαγωγής ΑΓ 359/15-12-2017  Αγωγή του Μιχαήλ Αναγνωστίδη και λοιπών 44 δημοτικών υπαλλήλων κατά του Δήμου Σερρών προς το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών ( εισερχ. 15981/22-5-2019),

β) την με αριθμό εισαγωγής ΑΓ 355/15-12-2017  Αγωγή της Ελισάβετ Σιδηροπούλου και λοιπών 49 δημοτικών υπαλλήλων κατά του Δήμου Σερρών προς το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών ( εισερχ. 15980/22-5-2019)

ΘΕΜΑ 10ο:

»Καθορισμός Όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την λειτουργία Δικτύου Συσκευών Συλλογής Ανακυκλώσιμων κενών Φιαλών ».

ΘΕΜΑ 11ο:

Έγκριση του  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμών   ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και κατακύρωση αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών»,

προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 108/2019 μελέτης,

καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

“Εκσυγχρονισμός Αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών” με αριθ. μελ. 108/2017 και προϋπ/σμό: 450.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

ΘΕΜΑ 13ο:

Ορισμός  Δικηγόρου προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης,

στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της έφεσης των Αναστασίου Ζεμπέκη και Χρήστου Αυγένη κατά του Δήμου Σερρών .

ΘΕΜΑ 14ο:

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2019 μελέτης, του τμήματος των Κοιμητηρίων,

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενότητων Σερρών(πλην Δ. Εν Σερρών),

του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών  έτους 2019 & Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια Α & Β της Δημοτικής Ενότητας Σερρών,

του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2019,προϋπολογισμού 47.985,52 ευρώ  με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 15ο:

 Έγκριση του  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμών   ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και κατακύρωση αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ.Μητρουσίου και Τ.Κ. Ορεινής Δήμου Σερρών».