Κίνητρα και αλλαγές στο νέο Αναπτυξιακό νόμο!

Ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων και υψηλότερα ποσοστά ενισχύσεων προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Μάλιστα με το νέο πλαίσιο για πρώτη φορά προβλέπεται η ενεργή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, καθώς τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 700.000 ευρώ και πάνω θα ανατίθενται, ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση, σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή.

Όσο για τις  ενισχύσεις είναι αυξημένες κατά 5%-25% συγκριτικά με τα ποσοστά του ισχύοντος πλαισίου, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων «Κλειδί» στον νέο αναπτυξιακό νόμο

Αυξημένες κατά 5%-25% συγκριτικά με τα ποσοστά του ισχύοντος πλαισίου, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές με βάση τον νέο χάρτη ενισχύσεων που ενέκρινε η Κομισιόν.

Από την ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης εξαιρούνται οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να κάνουν χρήση της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Ωστόσο, η ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης μπορεί να ληφθεί και από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια ενταχθούν στο καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Σημειωτέον ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 10 εκατ. ευρώ, εκτός και αν εμπίπτουν σε εξαιρέσεις. Επίσης, οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Με τον νέο νόμο, επίσης, για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που αφορούν την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς στα λοιπά τμήματά του πέραν των ενισχύσεων με περιφερειακό χαρακτήρα.

Με την εν λόγω πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις, όπως αυτές για επαγγελματική κατάρτιση και για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

Συνολικά στον νέο αναπτυξιακό νόμο υπάρχουν 13 καθεστώτα ενισχύσεων. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου θα ενισχυθούν και οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

Τα καθεστώτα είναι τα εξής:

Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις 13 κατηγορίες:

1. «Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αναβάθμιση των σχετικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

2. «Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων», που αφορά δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

3. «Νέο Επιχειρείν», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση νέων επιχειρηματιών με την κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

4. «Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», που αφορά τις περιοχές που θα επηρεάσει το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης, τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Στόχος του είναι η υποστήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

5. «Ερευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία» με στόχο την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών για τη βελτίωση αγαθών και υπηρεσιών καθιστώντας αποδοτικότερη την παραγωγή.

6. «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια» για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

7. «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» για την ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση και στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Σημειωτέον ότι για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων θεσπίζεται ειδικό καθεστώς.

8. «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» με στόχευση την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

9. «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» για τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας.

10. «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού» για την ενίσχυση επενδύσεων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

11. «Μεγάλες Επενδύσεις» για την ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

12. «Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας», που αφορά κλάδους που συνδέονται με αυτές και έχουν στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών και τον αποτελεσματικό συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας ώστε να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

13. «Επιχειρηματικότητα 360ο», που έχει στόχο την ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν την υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α) ποσό του 1 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β) ποσό των 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ)ποσό των 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ)ποσό των 150.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε) ποσό των 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).