Το Αριστοτέλειο επιβραβεύει τους άριστους

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών µε 18 χρόνια προσφοράς στην παιδεία, πιστεύοντας ότι η άµιλλα είναι το οξυγόνο της εκπαίδευσης και κινητήρια δύναµη κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας, υλοποιεί ένα πρόγραµµα υποτροφιών µε σκοπό την καλλιέργεια της δηµιουργικής άµιλλας και την επιβράβευση των προσπαθειών των µαθητών.

Για τον λόγο αυτό  θα απονείµει για το σχολικό έτος 2022 – 2023 σε µαθητές:

(Α)  της ΣΤ΄ τάξης Δηµοτικού τρεις (3) υποτροφίες «Υψηλής Ακαδηµαϊκής Επίδοσης» µε βάση την ακαδηµαϊκή τους επίδοση σε εξετάσεις που θα πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Οι ενότητες εξέτασης θα είναι:

Νεοελληνική γλώσσα

Μαθηµατικά

Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η διδαχθείσα στις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις Δηµοτικού.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και για τις δύο ενότητες θα είναι 120 λεπτά. 

Επιτυχόντες στις εξετάσεις θα θεωρούνται οι τρείς πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας, εφόσον   συγκεντρώσουν µέσο όρο και στα δύο µαθήµατα τουλάχιστον 19 (µε άριστα το 20).

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για όλη τη σχολική βαθµίδα και η παρεχόµενη έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα ορίζεται: 

100% για τον 1ο επιτυχόντα

70% για τον 2ο επιτυχόντα

40% για τον 3ο επιτυχόντα

Η διατήρηση της υποτροφίας θα ισχύει µε την προϋπόθεση ότι ο κάθε επιτυχών θα προάγεται στην επόµενη τάξη µε γενικό µέσο όρο 19 και άνω. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας για µια θέση η υποτροφία χορηγείται σε όλους τους ισοβαθµήσαντες.

Ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 – 12:00 π.µ. στο Αµφιθέατρο του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου (6ο χλµ. Σερρών – Δράµας). 

Αιτήσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές µέχρι την  28η Απριλίου 2022.

(Β) όλων των τάξεων Γυµνασίου και Λυκείου υποτροφίες «Δεξιοτήτων», µε αποδεδειγµένες αθλητικές, πολιτιστικές ή µαθητικές διακρίσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν ανάλογα µε τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για τα επόµενα έτη φοίτησης της συγκεκριµένης σχολικής βαθµίδας, εφόσον ο µαθητής θα συνεχίσει να πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο σχολείο, το δε ύψος αυτής θα είναι έκπτωση 40% στα δίδακτρα του κάθε σχολικού έτους.

Ειδικότερα, οι «Αθλητικές Υποτροφίες» χορηγούνται κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια Επιτροπή Υποτροφιών, και απονέµονται µε βάση τον συνδυασµό αθλητικών διακρίσεων, συστάσεων Αθλητικών Συλλόγων και οικονοµικών – κοινωνικών κριτηρίων. 

Για τις λοιπές δεξιότητες θα πρέπει να υπάρχει µία τουλάχιστον πανελλήνια διάκριση.

Η επιλογή των υποτροφιών «Δεξιοτήτων», για τους µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυµνασίου, θα γίνει µετά το πέρας της επιλογής των υποτροφιών «Υψηλής Ακαδηµαϊκής Επίδοσης».

Ο κάθε υποψήφιος µπορεί να συµµετέχει µόνο σε µία κατηγορία υποτροφιών, εφόσον  πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τη γραµµατεία του Σχολείου στο τηλέφωνο 2321051111 από τις 09:00 έως 14:00.

Η συµπλήρωση των αιτήσεων και για τα δύο κατηγορίες υποτροφιών γίνεται ηλεκτρονικά στις υπερσυνδέσεις που θα βρείτε στον ιστότοπο του Αριστοτελείου:

aristotelio.gr/ipotrofies/