Την Τρίτη 30η Ιουνίου στο Δήμο Σιντικής και με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την 30η Ιουνίου  2020 , ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00  θα γίνει η τακτική  συνεδρίαση του Σώματος με τηλεδιάσκεψη βάσει της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /ΤΑ΄) , με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:  ΘΕΜΑ 1 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Την Τρίτη 30η Ιουνίου στο Δήμο Σιντικής και με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.