Δήμος Σερρών: Την Τετάρτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή


Δήμος Σερρών: Η 34 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα γίνει δια τηλεδιασκέψεως την
Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00′ μ.,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
τηλεδιασκέψεων WEBEX, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 35 θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 ο : Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σερρών, ενώπιον
του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης,
στη συνεδρίαση για την συζήτηση της με
αριθμό κατάθεσης 535/19-02-2021 Αίτησης – Κλήσης του Χριστόφορου Μελλίδη,
στρεφόμενη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού αποσφράγισης και
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:
«Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών»
, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής προϋπολογισμού 367.475,57 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «93092» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια αναλωσίμων
για εκτυπωτές – πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά μηχανήματα»
, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
προϋπολογισμού 58.759,82€ χωρίς ΦΠΑ & 72.862,18€ με ΦΠΑ και ανάδειξη
οριστικών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση του πρακτικού 3/23-08-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού
αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών
αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 133718,
για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια ειδών τεχνολογίας
πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και εξειδικευμένων εφαρμογών
λογισμικού»
, προϋπολογισμού 103.212,00€ χωρίς ΦΠΑ και 127.982,88€ με
ΦΠΑ. και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Αρδευτικών υλικών Δ.Ε.
Σερρών (2021)»,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 59.991,40 € χωρίς ΦΠΑ &
74.389,34 € με ΦΠΑ και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 72/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των
όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την
«Αναμόρφωση παιδικής χαράς για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων»,
προϋπολογισμού 84.445,97 € χωρίς ΦΠΑ και 104.713,00 € με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση τροποποίησης: 1) της υπ΄ αρ. 25853/04-09-2018 σύμβασης
μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚ. – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤ. ΙΚΕ»
και του «ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»
, στα πλαίσια του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου
Σερρών” για τα έτη 2019-2022, συνολικού ποσού 373.800,00 € χωρίς ΦΠΑ, με
μείωση της διάρκειάς της και ανάλογη μείωση του οικονομικού αντικειμένου και 2) της υπ΄
αρ. 34586/14-11-2019 σύμβασης μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ» και του «ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», στα πλαίσια του
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Αποκομιδή
απορριμμάτων του Δήμου Σερρών” για τα έτη 2019-2022, συνολικού ποσού
289.462,00 € χωρίς ΦΠΑ, με μείωση της διάρκειάς της και ανάλογη μείωση του
οικονομικού αντικειμένου.

ΘΕΜΑ 8 ο : Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να
αποζημιώσει τον
Δήμος Σερρών, λόγω προσκύρωσης, η ιδιοκτησία των κ.κ. Θωμά
Δημητρίου, Θωμά Λουκιανού, Ψαρρά Αθανάσιου, Ψαρρά Ευάγγελου, Ψαρρά
Ιωάννη και Ψαρρά Χρήστου.

ΘΕΜΑ 9 ο : Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει
να αποζημιώσει τον Δήμο, λόγω προσκύρωσης, η ιδιοκτησία των κ.κ.
Μανδηλιώτη Χρήστου, Βούλτσιου Βασιλικής, Γιαντσίδη Πασχάλη, Δημητριάδη
Παύλου (νομ. κληρονόμοι του Δημητριάδη Αντωνίου και Τσισμετζόγλου
Σταυρούλας), Βότση Θεόδωρου, Γαϊτανάκη Ανδρέα, Καρυώτου Μαρίας και
Δασκαλόπουλου Πέτρου.

ΘΕΜΑ 10 ο : Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να
αποζημιώσει ο
Δήμος Σερρών , λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία του κ.Καραβατάκη Κωνσταντίνου.

ΘΕΜΑ 11 ο : Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του
Δήμου, δημοτών μας,
πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών
δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως
οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 12 ο : Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του
Δήμου, δημοτών μας,
πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών
δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως
οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 13 ο : Αποδοχή ή μη της δωρεάς ιδιωτικού ακινήτου στο Δήμο Σερρών.

ΘΕΜΑ 14 ο : Αποδοχή ή μη δωρεάς από το φιλοζωικό σύλλογο Hundegarten SerresE.V. για το κυνοκομείο του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 15 ο : Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού την 06 η
Αυγούστου 2021 στην Θεσσαλονίκη, για την μεταφορά τροφίμων για την
Κοινωνική Κουζίνα.

ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού την 18 η Αυγούστου 2021 στην Θεσσαλονίκη, για την μεταφορά ανταλλακτικών.

ΘΕΜΑ 17 ο : Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή ή μη δαπάνης
αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς από πτώση δέντρου-κλάδου σε
σταθμευμένα Ι.Χ.Ε. οχήματα ιδιοκτησίας των κ.κ.: 1) Μήλιου Λευκοθέα του
Νικολάου, 2) Χατζηχαλκιά Κωνσταντίνου του Στέλιου, 3) Μπουρτζόπουλου
Νικόλαου του Κωνσταντίνου.

ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση της υπ’ αρ. 80/2021 απόφασης του Δ.Σ. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, με θέμα
«Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, ενημέρωση Δ.Σ.
και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 19 ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και αγορά μετοχών από την Δημοτική
Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών “Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. Α.Ε.”.

ΘΕΜΑ 20 ο : Ορισμός υπολόγου για την απόδοση εξόδων διαδικασίας εγγραφής της εταιρείας
Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. Α.Ε. στο ΓΕΜΗ και έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 264,00 € με Φ.Π.Α., για
την πληρωμή της εφημερίδας “Πρόοδος” για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 448,88 € με Φ.Π.Α., για τη
δαπάνη δημοσίευσης της με αρ.πρωτ.114925/328/13-05-2021 Απόφασης
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την κύρωση της με αρ.30
Διορθωτικής πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης “Αλιμπέκιοϊ” (Π.Ε.17)
του Δήμου Σερρών στις εφημερίδες “Σημερινή” και “Καθημερινή”
.

ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 287,68 € με Φ.Π.Α., για τη
δαπάνη δημοσίευσης της Ανακοίνωσης του Δημάρχου Σερρών για την
“Τροποποίηση του ισχύοντος Γ.Π.Σ. ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις
Περιοχές Εξυπηρέτησης Αστικού Πληθυσμού”, στις εφημερίδες “Ελεύθερο Βήμα”
και “Καθημερινός Παρατηρητής”.

ΘΕΜΑ 24 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 142,11 € με Φ.Π.Α., για την
επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα Σιαβακλή Αικατερίνη
του Νικολάου, λόγω εσφαλμένης δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ΚΕΔΕ.

ΘΕΜΑ 25 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 155,23 € με Φ.Π.Α., για την
επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα Τσαταλίδου Μαρία
του Στυλιανού, λόγω εσφαλμένης δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ΚΕΔΕ.

ΘΕΜΑ 26 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 142,78 € με Φ.Π.Α., για την
επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον κ. Βότση Γεώργιο του
Κων/νου, λόγω εσφαλμένης δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.

ΘΕΜΑ 27 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 105,20 € με Φ.Π.Α., για την
επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα Πραζιούτη Φανή του
Παναγιώτη, λόγω ανώνυμης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

ΘΕΜΑ 28 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 79,00 € με Φ.Π.Α., για την
επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον κ. Βογκλη Κλεϊντη του
Βλαντιμίρ, λόγω πλεονασματικής κατάθεσης.

ΘΕΜΑ 29 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 53,23 € με Φ.Π.Α., για την
επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα Πόρναλη
Γιαγτζόγλου Αικατερίνη του Χρήστου, λόγω πλεονασματικής κατάθεσης.

ΘΕΜΑ 30 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 20,00 € με Φ.Π.Α., για την
επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον κ. Βαλούντο Αλέξανδρο
του Στεργίου, λόγω ανώνυμης κατάθεσης.

ΘΕΜΑ 31 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 649,66 € με Φ.Π.Α., για την
επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον ΔΑΣΕ Ορεινής, λόγω
πλεονασματικής κατάθεσης.

ΘΕΜΑ 32 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 75,60 με Φ.Π.Α., για την
καταβολή τέλους λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών
ραδιοδικτύων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.

ΘΕΜΑ 33 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.568,41 € με Φ.Π.Α., για την
προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

ΘΕΜΑ 34 ο : Ενημέρωση Προϊσταμένης Αρχής σχετικά με την εκτέλεση εργασιών του έργου:
«Συντήρηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους
2019» .

ΘΕΜΑ 35 ο : Έγκριση Απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής του Δήμου Σερρών για την από 30-
7-2021 ηλεκτρονικά κατατεθειμένη προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
Α.Ε.Π.Π. της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» –
«OBERMEYER EΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ.
371/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, με την
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής &
βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών της σύμβασης μελέτης με τίτλο :
«ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 36 ο : Αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Δείτε επίσης