Επιμελητήριο Σερρών: ζητά επιδότηση του κόστους μισθοδοσίας

Το Επιμελητήριο Σερρών ζητά για τις Σερραικές επιχειρήσεις την Επιδότηση του κόστους μισθοδοσίας

Το Επιμελητήριο Σερρών με συνεχείς επιστολές ήδη από το 2012 και το 2016 ζητάει  την καταβολή του επιδοτούμενου κόστους μισθοδοσίας από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 έως το 2015.

Διαβάστε εδώ την επιστολή:

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 34341/5991/18.09.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4014/Β’/2020) περί ρύθμισης διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α’ 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και της τροποποίησης αυτής με την ΚΥΑ αριθ. οικ.42407/8205/16-10-2020 (ΦΕΚ 4581/Β’/16.10.2020), σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις απεστάλησαν από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στον ΟΑΕΔ για την άμεση εφαρμογή τους. 

Κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοσθεί τόσο ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) όσο και οι διατάξεις περί παραγραφής κατά του Δημοσίου, όπως ρυθμίζονται στο ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/2014), ως αυτός ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4722/2020, για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31-12-2015, διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. 

Για τις αντίστοιχες απαιτήσεις των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.

Ως προς τη διαδικασία, σύμφωνα με τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο, αρχικά θα πραγματοποιείται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων της φορολογικής διοίκησης κατά τις προβλέψεις του άρθρου 26 του Ν. 4722/2020 και στη συνέχεια θα διενεργείται η παρακράτηση, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες απαιτήσεις των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το τιμολόγιο των δικαιούχων θα εκδίδεται στο όνομα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΣΤΑΔΙΟΥ 29 – ΤΚ 101 10 – ΑΦΜ 099012257 – ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ και θα αντιστοιχεί στο ποσό για το οποίο διενεργείται ο συμψηφισμός και η τυχόν παρακράτηση. 

Σε περίπτωση μεγαλύτερης απαίτησης του δικαιούχου, το ποσό που υπολείπεται θα καλύπτεται με συμψηφισμό ή παρακράτηση μελλοντικών απαιτήσεων της φορολογικής διοίκησης και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αντίστοιχα. 

Το ποσό του τιμολογίου θα είναι αυτό που θα προκύπτει μετά την εκκαθάριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Μετά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού και παρακράτησης και εφόσον υπάρχουν υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις, θα καθορισθούν οι προθεσμίες και η διαδικασία περιοδικού συμψηφισμού για το τυχόν εναπομείναν ποσό. Η επιχείρηση αμέσως μετά την εκκαθάριση των απαιτήσεων της από τον ΟΑΕΔ και την έκδοση του τιμολογίου θα ενημερώνεται από αυτόν για το εναπομείναν προς συμψηφισμό και παρακράτηση ποσόν.

Δείτε αναλυτικά τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο εδώ

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Επιμελητήριο Σερρών με συνεχείς επιστολές ήδη από το 2012 και το 2016 (αρ πρωτ. 13158/10.12.2012 και 1866/31.03.2016), καθώς και το 2020 (αρ. πρωτ. 882/20.05.2020) ζητάει  την καταβολή του επιδοτούμενου κόστους μισθοδοσίας από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 έως το 2015, για την αναδρομική αύξηση του ποσοστού του Ν. Σερρών στο 12% καθώς και για τη διατήρηση του μέτρου αυτού.

Διαβάστε επιπλέον Νέα των Σερρών: