Επιμηλητήριο Σερρών: να μην παραγραφούν οι απαιτήσεις ΟΑΕΔ

Το Επιμελητήριο Σερρών συνεχίζει τις προσπάθειές του να μην παραγραφούν οι απαιτήσεις από τον ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χρήστου Μέγκλα και σε συνέχεια της Εγκυκλίου του ΟΑΕΔ περί ρύθμισης διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

Αυτό είχε αποσταλεί και μπορείτε να την βρείτε και εδώ, επισημαίνεται με νέα Εγκύκλιο ότι, στη διάταξη της παρ. β του άρθρου 143 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα εξής:

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο:

Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής.

Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης.

Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.

Συνεπώς, για τις επιχειρήσεις που δεν άσκησαν ένδικα μέσα και η αίτησή τους, για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του 2014, δεν απαντήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Κ.Π.Α.2), η παραγραφή της εν λόγω απαίτησης αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτου η απαίτηση δεν παραγράφεται πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ομοίως, για τις επιχειρήσεις που δεν άσκησαν ένδικα μέσα και έχουν αιτηθεί, για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του 2015 η απαίτηση δεν παραγράφεται πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Το Επιμελητήριο Σερρών συνεχίζει τις προσπάθειες για να προβλεφθεί η δυνατότητα συμψηφισμού του συνόλου των ανεξόφλητων έως 31/12/2015 απαιτήσεων, καθώς και για την αναδρομική αύξηση του ποσοστού του Ν. Σερρών.

Διαβάστε επιπλέον για τον Επιμελητήριο Σερρών: